Verkoop tweedehands ebooks via Tom Kabinet mag vooralsnog doorgaan

tom kabinetEen maand geleden begon Tom Kabinet met hun ebookmarktplaats voor tweedehands ebooks. Hierbij had de site, naar eigen zeggen, een helder doel voor ogen: het betaalbaar maken van e-books. De nieuwste e-books zijn maar een fractie goedkoper dan papieren boeken, terwijl ze eenvoudig illegaal te downloaden zijn. Doodeenvoudig. Steeds minder mensen realiseren zich, dat illegaal downloaden een vorm van stelen is. De schrijver is de pineut. Tom zoekt een manier om lezers en schrijvers beiden te helpen. Goedkopere e-books, minder illegale downloads.

Tom Kabinet bood via hun site de mogelijkheid voor consumenten om hun legaal gekochte ebooks te uploaden en te verkopen. Daar valt qua auteursrechten nog heel wat over te zeggen en dat heb ik dan ook gedaan in een eerder artikel. Samenvattend komt het er op neer dat Tom Kabinet een arrest van het Europese Hof van Justitie als onderbouwing hanteert om het distributierecht van ebooks (ook) als uitgeput te beschouwen. Dit betekent dat volgens Tom Kabinet een auteursrechthebbende geen zeggenschap meer heeft over de verdere verspreiding van een werk dat hij of zij zelf op de markt heeft gebracht. Tom Kabinet heeft de site zo ingericht dat de randvoorwaarden die in het UsedSoft/Oracle arrest genoemd worden zo nauwkeurig mogelijk gevolgd worden. Zo wordt er gecontroleerd of (identieke) bestanden niet meerdere malen verkocht worden, kunnen alleen ebooks met een watermerkcode verkocht worden en plaatst Tom Kabinet een nieuwe watermerkcode bij verkoop zodat de nieuwe eigenaar geregistreerd wordt.

Nog geen week later werd Tom Kabinet door het Nederlands Uitgeversverbond (mede namens de Groep Algemene Uitgevers (GAU)) gesommeerd de activiteiten te staken. Tom Kabinet weigerde gehoor aan te geven aan de sommatie en dus stonden beide partijen 10 juli voor de kortgedingrechter bij de rechtbank Amsterdam. Uit de media bleek dat de uitgevers zich vooral focussen op het gegeven dat Tom Kabinet geen onderscheid kan maken tussen illegale en legale ebooks en dat downloaders zo illegaal gedownloade ebooks gaan verhandelen (heling). Terwijl Tom Kabinet juist benadrukt dat tegen te willen gaan en net als de uitgevers minder illegale ebooks in omloop wil hebben.

Uitspraak NUV/GAU versus Tom Kabinet

Vanmiddag deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in het kort geding en weigert de voorzieningenrechter de door het NUV en GAU gevraagde voorziening tegen Tom Kabinet. De verkoop van tweedehands ebooks via de site Tom Kabinet mag daarmee vooralsnog doorgaan.

Ondanks het feit dat er in een kort geding geen diepgaande analyse wordt gedaan van de auteursrechtelijke en inhoudelijke aspecten, komt het toch noodzakelijkerwijs duidelijk naar voren in de uitspraak. Zo komt Tom Kabinet met een zeer uitgebreid inhoudelijk verweer (zie paragraaf 4.8):

Het inhoudelijke verweer van Tom Kabinet komt – samengevat weergegeven – op het volgende neer. Eigendom is het meest omvattende recht op een zaak (artikel 5:1 BW). Artikel 1 van het eerste protocol bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens geeft nog een ruimer eigendomsbegrip. Eigendom is overdraagbaar en die overdraagbaarheid kan niet bij contractueel beding worden uitgesloten. Het auteursrecht biedt een rechthebbende in beginsel de mogelijkheid om zich tegen de verhandeling van goederen, die onder de beschermingsomvang van dat recht vallen, te verzetten. Verdere verhandeling van producten die met zijn toestemming binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, kan hij echter niet met een beroep op zijn auteursrecht tegenhouden. Het auteursrecht is dan uitgeput. De uitputtingsleer is hoe dan ook van toepassing op papieren boeken. Bij verkoop ontvangt de rechthebbende de koopprijs (een redelijke economische waarde) en hij kan verdere verhandeling van het papieren boek niet tegenhouden.

Een rechthebbende kan ook kiezen voor verhuur (een gebruiksrecht voor beperkte tijd), waardoor hij controle houdt over het exemplaar, maar dan zal hij niet dezelfde prijs kunnen realiseren als bij verkoop. Verhuur voorkomt echter dat een markt voor tweedehands exemplaren ontstaat. Een tweede exploitatiekeuze voor een auteur is gelegen in het uitgeven van een boek als papieren boek of als e-book. Niemand dwingt een auteur zijn boek als e-book uit te geven. Als voor een e-book wordt gekozen, kan dit e-book worden beveiligd tegen kopiëren (bijvoorbeeld door gebruik van technisch DRM) of het kan in de vorm van een DRM vrije ePub-editie op de markt worden gebracht. Deze laatste variant is eenvoudig (illegaal) te kopiëren, hetgeen piraterij in de hand werkt.

De technisch DRM vrije ePub-editie geeft de koper de vrije beschikking over zijn exemplaar en hij kan dit (net als een papieren boek) door iemand anders laten lezen, cadeau geven of tweedehands verkopen. Alleen technisch DRM vrije ePub-edities kunnen via de website van Tom Kabinet worden aangeboden. Dit zijn e-books die vooral worden verkocht door onlinewinkels als Bol.com, Ako.nl, Bruna.nl, Libris.nl en Ebook.nl. Verkoop door deze onlinewinkels vindt plaats onder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Daarbij kan worden aangetekend dat de meerderheid van de legaal aangeboden e-books via deze weg wordt aangeschaft. Genoemde algemene voorwaarden kennen geen restricties met betrekking tot de gebruiksduur voor producten bestaande uit een digitale inhoud (“gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden”). Er is dan sprake van een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 BW waardoor de koper de vrije beschikking krijgt over zijn exemplaar.

De hiervoor genoemde algemene voorwaarden sluiten aan bij de definitie in artikel 7:5 BW, zoals in werking getreden per 13 juni 2014. Ook hieruit blijkt dat de levering van digitale inhoud naar Nederlands recht als een consumentenkoop moet worden aangemerkt. Bij de aanschaf van een e-book via een online boekwinkel is, aldus Tom Kabinet, anders dan in het UsedSoftarrest, dan ook geen sprake van een gebruikslicentie, maar van een koopovereenkomst in de zin van boek 7 BW. De koper wordt eigenaar en heeft de vrije beschikking over hetgeen hij heeft gekocht. De koper is niet gebonden aan enige (contractuele) gebruiksrestrictie. Het UsedSoftarrest is dan in het geheel niet relevant.

In dit geding kan dit arrest alleen relevant zijn bij die e-books die als DRM vrije ePub-edities direct bij de uitgever (en dus niet bij een onlinewinkel) worden aangeschaft. Ook bij een dergelijke aanschaf staat voorop dat dit als een koopovereenkomst heeft te gelden (zie het Beeldbrigade-arrest, HR 27 april 2012, IEPT20120427). In dat geval wordt echter veelal niet gesproken over “koop” maar over een gebruikslicentie voor onbepaalde tijd tegen een eenmalige vergoeding. Als hierop al uitsluitend een gebruikslicentie van toepassing zou zijn, geldt dat ingevolge het UsedSoftarrest aldus ook de eigendom wordt overgedragen. Door het ondeelbare geheel van deze gebruikslicentie en de download is de licentie gelijk te stellen aan een verkoop met eigendomsovergang op de koper, hetgeen betekent dat sprake is van uitputting van het auteursrecht. De vergoeding voor een dergelijk e-book is redelijk als bedoeld in het UsedSoftarrest omdat de prijs van een e-book in de regel niet veel lager ligt dan van een papieren boek. Tom Kabinet faciliteert legitieme transacties en kan als een tussenpersoon (host) in de zin van artikel 6:196c BW worden aangemerkt. Verkopers zijn identificeerbaar aan de hand van hun e-mailadres en de door hen opgegeven bankrekening. Die gegevens zullen niet vals of onjuist worden opgegeven omdat dan geen transactie kan plaatsvinden. Tom Kabinet voert een validatiescan uit waarmee wordt gecontroleerd of hetzelfde e-book door dezelfde verkoper reeds eerder is aangeboden. De verkoper wordt verzocht zijn eigen exemplaar te verwijderen, hetgeen een verplichting is van de verkoper, niet van Tom Kabinet. Als een exemplaar via Tom Kabinet wordt verkocht, voorziet Tom Kabinet dit exemplaar van een watermerk.

Alles bij elkaar genomen garandeert dit niet dat geen illegale kopieën via Tom Kabinet kunnen worden aangeboden, maar voor een verdergaande beveiliging is medewerking van de uitgeverijen nodig, die dit hebben geweigerd. Net als bij marktplaats.nl hanteert Tom Kabinet echter een ‘notice-and-take-down’ beleid; indien zij op illegaal aanbod wordt gewezen, treedt zij daar prompt tegenop. Zij heeft, net als marktplaats.nl geen preventieve controleplicht. Tom Kabinet verricht zelf geen ‘mededeling aan het publiek’ omdat zij een e-book op haar website niet inhoudelijk toegankelijk maakt. Verder is van belang dat het UsedSoftarrest in het midden laat of het downloaden van een programma van de website een mededeling aan het publiek is in de zin van artikel 3 (1) van de Auteursrechtrichtlijn. Volgens het Hof is dit niet relevant omdat het aanbieden van de mogelijkheid tot downloaden wordt getransformeerd in een distributiehandeling. Evenmin is sprake van een inbreukmakende verveelvoudiging als bedoeld in de Auteurswet. Tom Kabinet pleegt zelf geen reproductiehandelingen. Ook het uploaden van een e-book door de verkoper ervan is geen inbreukmakende verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet of Auteursrechtrichtlijn, aldus Tom Kabinet.

Feitelijk beargumenteert Tom Kabinet hier dat bij de aankoop van ebooks via online ebookwinkels niet eens sprake is van een licentie maar van een reguliere consumentenkoop zoals in het Burgerlijk Wetboek beschreven wordt, aangezien de ebooks technisch vrij zijn van DRM. Consumenten hebben daarmee geen enkele restrictie met wat ze met de door hen gekochte ebooks mogen doen en dat houdt in dat ze deze ook mogen verkopen aan anderen. Tom Kabinet stelt dat het distributierecht (van de uitgever) uitgeput is aangezien ze (juist) een vergoeding vragen bij de verkoop van ebooks die niet veel lager ligt dan die van het papieren exemplaar. Een uitgever zou daarmee geen verdere rechten kunnen laten gelden op vergoedingen en het eigendom zou overgedragen zijn aan de koper.

Ten aanzien van het uploaden en verkopen van illegale ebookexemplaren stelt (en beschrijft) Tom Kabinet dat ze een groot aantal technische maatregelen nemen om dit te voorkomen en te beperken en kaatsen ze de bal terug naar de uitgevers die weigeren medewerking te verlenen om dit verder te verfijnen.

In paragraaf 4.9 van de uitspraak komen de verschillen – en daarmee de verdediging – aan bod tussen deze casus van Tom Kabinet en het UsedSoft/Oracle arrest zoals het NUV en de GAU dat zien. Daar gaat de voorzieningenrechter in 4.10 echter wel op hoofdlijnen op in: Dit neemt niet weg dat, naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, niet valt uit te sluiten dat het UsedSoftarrest een ruimere strekking heeft en zich niet beperkt tot de verhandeling van software.

De rechtbank zoomt ook duidelijk in op de argumenten van uitputting van het distributierecht en of de uitgevers dus wel rechten (moeten) kunnen gelden. En lijkt te concluderen dat op deze punten de werkwijze en argumentatie van Tom Kabinet niet in tegenspraak is met het UsedSoft arrest:

Het Hof hecht in het arrest grote waarde aan de economische functionele gelijkwaardigheid van de distributie op materiële en immateriële dragers en wijst er in dat verband op dat het beginsel van uitputting van distributierecht voor door het auteursrecht beschermde werken ertoe strekt de beperkingen van het distributierecht te beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor het behoud van het specifieke voorwerp van de betrokken industriële eigendom, ter vermijding van afscherming van de markten.

Het doel van de uitputtingsregel dient dan ook niet uit het oog te worden verloren. Daarbij is van belang of de rechthebbende door de betreffende (ver)handeling de economische waarde van zijn recht te gelde heeft kunnen maken. Ten aanzien van het onder b gestelde verschil [dat er in UsedSoft wel sprake is van koop en in dit geval niet] geldt dat vooralsnog niet valt uit te sluiten dat, zoals Tom Kabinet betoogt, ten aanzien van de aanschaf van e-books via online boekwinkels het UsedSoftarrest hoe dan ook toepassing mist en dat de koper niet aan enige gebruiksrestrictie is gebonden. Voor zover moet worden aangenomen dat wel aansluiting moet worden gezocht bij het UsedSoftarrest geldt dat ook dan gelet op het voorgaande verdedigbaar is dat, ook al betrekt een koper van een tweedehands e-book dit niet rechtstreeks van de server van de rechthebbende, met de aanschaf ervan de eigendom wordt verkregen. Anders dan het NUV en GAU stellen kan verder ook bij een eerste verkoop van een e-book worden aangenomen dat daarvoor een redelijke vergoeding is ontvangen. Niet betwist is immers dat voor een (legaal) e-book een prijs wordt betaald die niet veel lager ligt dan een papieren boek.

De rechtbank gaat ook expliciet in op de door NUV en GAU aangevoerde argumenten (e en f uit 4.9) over de rechtmatigheid van het gebruik van het tweedehands exemplaar en de rechtmatigheid van het verkochte ebook:

Voor de onder e en f gestelde verschillen geldt tot slot dat Tom Kabinet zich in elk geval tot doel stelt uitsluitend een legale tweedehands markt van e-books te faciliteren en, voor zover het in haar macht ligt, maatregelen treft om daarvoor zorg te dragen. In dit verband is van belang dat verdergaande beschermingsmaatregelen, die met medewerking van de uitgevers zouden kunnen worden gerealiseerd, niet mogelijk zijn, nu het NUV en GAU ieder overleg hierover weigeren. Overigens heeft het Hof ook in het UsedSoftarrest opgemerkt dat het moeilijk kan blijken te zijn om na te gaan of een verkochte kopie door de verkoper onbruikbaar is gemaakt, maar dat het aan de distributeur is om voor zoveel mogelijk hiertoe technische beschermingsmaatregelen te treffen.

Oftewel, de rechtbank gaat uiteindelijk mee in de argumenten van Tom Kabinet en ziet geen redenen om de door NUV en GAU gevraagde voorzieningen toe te kennen:

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Tom Kabinet in dit geding een verdedigbaar standpunt heeft ingenomen. Uit de wederzijdse standpunten en de Nederlandse juridische literatuur blijkt dat op dit moment niet met zekerheid kan worden gezegd wat de reikwijdte van het UsedSoft arrest is en of de betekenis van dit arrest zich ook uitstrekt tot de handel in e-books. Dat in buitenlandse rechtspraak (vooral in Duitsland) tot nu toe is geoordeeld dat het online ter beschikking stellen van werken, niet zijnde software, niet tot uitputting leidt, acht de voorzieningenrechter in dit geval niet doorslaggevend. Voor de hand ligt dat, zoals Tom Kabinet ook heeft betoogd en in een op onderdelen vergelijkbare bodemprocedure voor de rechtbank te Den Haag mogelijk zal geschieden, hierover in een bodemprocedure prejudiciële vragen worden gesteld. Bij deze bestaande onzekerheid acht de voorzieningenrechter de door het NUV en GAU gevraagde voorzieningen, mede gelet op hetgeen onder 4.5 is overwogen over het niet bereid zijn tot het voeren van enig overleg door het NUV en GAU, niet op zijn plaats. Gelet op het voorgaande kan vooralsnog evenmin worden geoordeeld dat Tom Kabinet onrechtmatig handelt door de handel in tweedehands e-books op haar website te faciliteren. De gevraagde voorzieningen zullen dan ook worden geweigerd.

De rechtbank legt dus – de enige – (Duitse) jurisprudentie over de toepassing van het UsedSoft arrest op ebooks naast zich neer en verwijst ook nog eens naar de lopende bodemprocedure bij de Rechtbank Den Haag – dat is dus de proefprocedure die VOB voert tegen de Stichting Leenrecht over het uitlenen van ebooks op basis van hetzelfde UsedSoft arrest – voor verdere definiëring van de reikwijdte van het UsedSoft arrest middels de beoogde prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie. Indien het NUV en GAU hier niet op willen wachten zal er weinig anders opzitten dan zelf een bodemprocedure te beginnen om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen over deze kwestie.

Maar uiteindelijk lijkt het doorslaggevende argument te zijn van de rechtbank dat het NUV en GAU niet bereid zijn geweest tot enig overleg met Tom Kabinet om de kwestie gezamenlijk op te lossen.

En ik geloof dat ik hier juist het meest tevreden over ben in de uitspraak. De gang naar de rechter zou gereserveerd moeten zijn voor die rechtszaken waarbij de partijen onderling niet tot een constructieve oplossing kunnen komen. Het feit dat de uitgevers niet geprobeerd hebben een dialoog aan te gaan maar meteen Tom Kabinet sommeerden de activiteiten te staken, zou zeker niet beloond moeten worden mijns inziens en de rechtbank bevestigt dit in elk geval. Hopelijk is het aanleiding voor de verenigde uitgevers om nu wel, samen met Tom Kabinet, te kijken hoe het illegaal downloaden van ebooks teruggedrongen kan worden en hoe tegelijkertijd het kopen van (tweedehands) ebooks aantrekkelijker gemaakt kan worden. Dan winnen uiteindelijk beide partijen alsnog.

Verder lezen: Mag je je gekochte ebooks verhandelen via Tom Kabinet? (Vakblog) / NUV en Tom Kabinet: over doorverkopen van ebooks en de gang naar de rechter (Vakblog) / Uitspraak Rechtbank Amsterdam (Rechtspraak.nl)
@afbeelding via Pixabay CC0

#

Ebooks in Nederland: de nieuwe cijfers (Q2 2014)

Er is veel geschreven over trends, beschikbaarheid, prijsbeleid, verkoopaantallen en (het uitblijven van) succes van ebooks in Nederland de laatste jaren maar in bijna alle gevallen gebeurde dat zonder duidelijke cijfers en feiten die als onderbouwing zouden moeten fungeren. Het CB verzorgt de distributie van bijna alle ebooks in Nederland en produceert sinds dit jaar elk kwartaal een infographic met cijfers over de actuele stand van zaken van ebooks in Nederland.

Vandaag verscheen de tweede infographic met de gegevens over het tweede kwartaal van 2014. Ten opzichte van de eerste valt vooral op dat er bij de afzet nu onderscheid gemaakt wordt naar het soort transactie. Hier worden behalve de verkopen ook de uitleningen meegenomen van bibliotheek.nl (die sinds begin dit jaar ca. 5000 titels uitlenen voor een vast bedrag per uitlening)

ebooks in Nederland Q2 2014

Wat valt me op?

Zoals ik al zei worden bij de afzet meer gegevens getoond dan de vorige keer. Bij de afzet per kwartaal valt dus vooral op hoeveel de uitleningen van ebooks bijdragen aan de afzet. De gestage stijging van de verkopen wordt behoorlijk versterkt door de uitleningen naar een totale stijging van bijna 100K per kwartaal. Dit zie je ook goed terug in de nieuwe grafiek van de afzet cumulatief waar de uitleningen duidelijk zichtbaar zijn en bijdragen aan een (zeer) sterke stijging van de afzet richting de 6 miljoen ebooktransacties. Ik ben wel benieuwd naar de precieze cijfers van de uitleningen overigens aangezien er verschillende bedragen uitbetaald worden afhankelijk van de leeftijd van de ebooks en het ook nog eens gaat om een aanbod van (slechts) 5000 voornamelijk oudere titels.

Het aandeel van ebooks in de boekenmarkt blijft ook stijgen. Het aandeel van ebooks in de totale verkoop (van boeken) steeg van 4% naar 4,7% (een relatieve stijging van 18%) terwijl het aandeel van ebooks in de online verkoop eveneens steeg met 18%: van 22% naar 26%. De fysieke boekwinkels hebben het misschien wel zwaar maar hebben nog een dermate sterke positie dat het aandeel van ebooks toch relatief laag blijft als je kijkt naar de totale verkoop.

Bij de bestandsbeveiliging is goed te zien dat het aandeel van Adobe DRM sterk daalt. Was dat vorig kwartaal nog 12% (met 10,6% zonder beveiliging en 77,4% met watermerkbeveiliging), het afgelopen kwartaal had nog maar 2% van de verkochte ebooks Adobe DRM en is maar liefst 96% voorzien van een watermerk. Wat er precies gebeurd is met die 10,6% zonder beveiliging waardoor ook dit op 2% is gekomen wordt vanzelfsprekend niet duidelijk uit de infographic. Overigens is goed te beseffen dat Adobe DRM bij *alle* uitgeleende downloadbare ebooks van bibliotheek.nl gebruikt wordt maar dat deze aantallen niet meegenomen zijn in de grafiek. Datzelfde lijkt het geval te zijn met de door Apple verkochte Nederlandstalige ebooks aangezien bij iBooks exclusief gebruik gemaakt wordt van Apple’s eigen DRM en deze niet in de grafiek voorkomt.

Het aanbod neemt ook gestaag toe. Aan het eind van het tweede kwartaal waren er 33.344 titels leverbaar als ebook, ten opzichte van 29.496 afgelopen kwartaal. Een stijging van 13%. Er lijkt een foutje te zitten bij het aantal uitgevers want 212 uitgevers is geen stijging van 17% aangezien ook het bij de vorige infographic ook om 212 uitgevers ging. Hoeveel titels behalve op papier ook als ebook leverbaar zijn? Dat is te lezen in ebooks versus papier: het steeg van 37% naar 41% in het vorige kwartaal, een relatieve stijging van 11%.

Het aantal retailers (voorheen verkoopkanalen) nam toe van 137 naar 167 waarbij het gaat om het aantal webwinkels die in Nederland ebooks verkopen. Die voorzien wel in een behoefte kennelijk als je kijkt naar het aantal devices waar ebooks op gelezen (kunnen) worden. Was het in maart nog 1,1 miljoen ereaders en 5 miljoen tablets, inmiddels zijn er 1,3 miljoen ereaders en 7,4 miljoen tabletbezitters, aangevuld met 9 miljoen smartphonebezitters. Interessant is dat in de infographic netjes verwezen wordt naar de Gfk gegevens van juni 2013 toen er sprake was van 910.000 verkochte ereaders, 5,6 miljoen tabletbezitters en 8 miljoen smartphonebezitters. Zelf vind ik het nog wel bijzonder dat er in een jaar tijd dan toch nog zo’n 400.000 ereaders verkocht zijn. Ereaders zijn zeker nog niet op hun retour dus.

#

Ebooks en documenten via email versturen naar je Kindle app of ereader

send to kindle
Met het gesloten ecosysteem van Amazon is het bijzonder eenvoudig om rechtstreeks vanaf je Kindle ereader – of vanuit één van de diverse Kindle apps – Kindle ebooks te kopen en te lezen. Maar Amazon probeert het met de Send to Kindle functionaliteiten ook makkelijker te maken om je eigen ebooks, documenten en zelfs nieuwsartikelen te lezen op je Kindle ereader of app. Zo kun je webpagina’s rechtstreeks uit je browser (Chrome of Firefox) opslaan in je eigen stukje cloudopslag van Amazon maar dat ook vanaf de desktop (PC of Mac), via email of vanaf je Android apparaat doen.

Amazon Cloud Drive

Net als bij Dropbox, Microsoft, Google, Apple enz heb je ook bij Amazon een paar gigabytes aan gratis opslagruimte voor je eigen documenten. Amazon Cloud Drive bestaat al een paar jaar en wordt door Amazon o.a. gebruikt om je gekochte muziek op te slaan. Daarnaast kon je ook tot 5GB je eigen documenten, foto’s of video’s opslaan. Begin dit jaar heeft Amazon ook de 5GB opslagruimte, die elke gebruikers (al) had voor de Send to Kindle documenten, toegevoegd aan Cloud Drive middels een aparte map. Hierdoor heb je in totaal 10GB aan opslag maar kun je maximaal 5GB daarvan gebruiken voor je documenten en ebooks die je naar je Kindle wilt versturen.

amazon clouddrive send to kindle docs
Send to Kindle via email

Ook al kun je dus documenten vanaf je desktop of Android apparaat versturen, de gemakkelijkste manier die eigenlijk overal op werkt is het versturen van documenten, afbeeldingen of ebooks via email. Je Kindle ereader(s) en alle geïnstalleerde Kindle apps hebben een eigen uniek mailadres en je kunt simpelweg de documenten en ebooks mailen naar dat mailadres om ze op te slaan in de ‘My Send-to-Kindle Docs‘ map in de Amazon Cloud Drive. Het apparaat waar dat mailadres bij hoort ontvangt – na synchronisatie – ook automatisch die documenten en ebooks maar ook alle andere apparaten/apps hebben deze documenten of ebooks vervolgens gereed staan in de cloud.

Hiervoor moet je nog wel wat stappen ondernemen echter. Alle benodigde instellingen vind je terug in het menu op Amazon.com bij Manage Your Content & Devices en dan het tabblad Settings.

send to kindle settings tab

Onderaan vind je de instellingen voor de email. In het overzicht zie je al je apparaten waar je de Kindle app op geïnstalleerd hebt en je ereader(s) met bijbehorend mailadres. Deze mailadressen worden automatisch aangemaakt maar je kunt ze hier ook aanpassen naar iets dat je gemakkelijker kunt onthouden, zolang dat mailadres nog niet geclaimd is door een ander.

send to kindle settingsWil je liever niet dat alle verstuurde documenten gearchiveerd worden in de Cloud Drive map en niet beschikbaar zijn voor alle andere Kindle apps en apparaten? Dan kun je bij Personal Document Archiving deze optie, die standaard aanstaat, weer uitzetten.

Om te voorkomen dat anderen zo maar documenten en ebooks kunnen versturen naar jouw Kindle moet je nog wel de afzender – het mailadres waarmee je documenten wilt versturen – toevoegen aan een lijst met goedgekeurde mailadressen bij Approved Personal Document E-mail List. Het is handig om daar minimaal een mailaccount aan toe te voegen die je ook overal kunt gebruiken (bijvoorbeeld je gmail account).

Wat kun je allemaal versturen via mail?

Documenten, afbeeldingen of ebooks versturen is een kwestie van een mail sturen naar één van de mailadressen uit de bovenstaande lijst van jouw apparaten of apps. De onderwerpsregel kun je leeg laten en het bestand dien je als bijlage aan de mail toe te voegen. Hierbij ondersteunt Send to Kindle de volgende bestandsformaten:

 • Microsoft Word (.DOC, .DOCX)
 • HTML (.HTML, .HTM)
 • RTF (.RTF)
 • JPEG (.JPEG, .JPG)
 • Kindle Format (.MOBI, .AZW)
 • GIF (.GIF)
 • PNG (.PNG)
 • BMP (.BMP)
 • PDF (.PDF)

Word en RTF documenten worden door Send to Kindle automatisch geconverteerd naar het nieuwe AZW3 formaat van Amazon, terwijl ebooks met de MOBI extensie omgezet worden naar het oude AZW formaat. De afbeeldingen en PDF’s worden niet geconverteerd aangezien deze formaten rechtstreeks ondersteund worden door de Kindle ereader en apps.

ePub ebooks lezen op je Kindle app of ereader

Zelf gebruik ik Send to Kindle regelmatig om mijn elders gekochte ebooks op mijn Kindle Paperwhite te zetten. Deze heb ik soms al in Mobipocket formaat (via bijv. Humble Bundle, Baen of rechtstreeks bij de auteur gekocht) maar meestal gaat het dan om ePub ebooks.

Helaas ondersteunt Send to Kindle geen ebooks in het EPUB formaat dus die conversie moet je eerst zelf doen in Calibre.

calibre converteren voor send to kindle

Zijn ze alleen voorzien van een watermerk, dan kun je ze probleemloos omzetten maar hebben ze Adobe DRM dan zul je die eerst moeten verwijderen. Ebooks kunnen alleen maar geconverteerd worden naar een ander formaat als er geen DRM meer aanwezig is.

calibre formats send to kindleEbooks dien je in Calibre te converteren naar MOBI formaat. Calibre kan weliswaar rechtstreeks je ebooks converteren naar AZW3 formaat maar dat wordt niet geaccepteerd door Send to Kindle als je ebooks in dit formaat mailt.

Je kunt natuurlijk ook meteen je Kindle ereader koppelen aan Calibre – het blijft de beste manier om je eigen collectie ebooks te beheren – maar als je dit wireless wilt doen, of ebooks in één van de Kindle apps wilt lezen, dan is het versturen van een ebook in MOBI formaat via Send to Kindle de snelste en gemakkelijkste optie.

@foto via Unsplash door James Tarbotton (CC0)

#

NUV en Tom Kabinet: over doorverkopen van ebooks en de gang naar de rechter

tom kabinet
19 juni begon Tom Kabinet met hun ebookmarktplaats voor tweedehands ebooks. Hierbij had de site, naar eigen zeggen, een helder doel voor ogen: het betaalbaar maken van e-books. De nieuwste e-books zijn maar een fractie goedkoper dan papieren boeken, terwijl ze eenvoudig illegaal te downloaden zijn. Doodeenvoudig. Steeds minder mensen realiseren zich, dat illegaal downloaden een vorm van stelen is. De schrijver is de pineut. Tom zoekt een manier om lezers en schrijvers beiden te helpen. Goedkopere e-books, minder illegale downloads.

En dus is Tom Kabinet (Deens voor ‘lege boekenkast’) begonnen met de mogelijkheid voor consumenten om hun legaal gekochte ebooks te uploaden en te verkopen aan derden. Daar valt qua auteursrechten nog heel wat over te zeggen en dat heb ik dan ook gedaan in een eerder artikel. Samenvattend komt het er op neer dat Tom Kabinet een arrest van het Europese Hof van Justitie als onderbouwing hanteert om het distributierecht van ebooks (ook) als uitgeput te beschouwen. Dit betekent dat volgens Tom Kabinet een auteursrechthebbende geen zeggenschap meer heeft over de verdere verspreiding van een werk dat hij of zij zelf op de markt heeft gebracht. Tom Kabinet heeft de site zo ingericht dat de randvoorwaarden die in het UsedSoft/Oracle arrest genoemd worden zo nauwkeurig mogelijk gevolgd worden. Zo wordt er gecontroleerd of (identieke) bestanden niet meerdere malen verkocht worden, kunnen alleen ebooks met een watermerkcode verkocht worden en plaatst Tom Kabinet een nieuwe watermerkcode bij verkoop zodat de nieuwe eigenaar geregistreerd wordt.

Of die interpretatie van dat arrest ook echt klopt (het UsedSoft/Oracle arrest ging over gedownloade en gelicenseerde software) en of je ebooks dus ook daadwerkelijk mag doorverkopen, daar zal waarschijnlijk alleen het Europese Hof van Justitie antwoord op kunnen geven. Vorig jaar verwees staatssecretaris Teeven bij een gelijksoortige vraag al door naar het Europese Hof en ook de VOB is voornemens prejudiciële vragen aan het Europese Hof te stellen over het mogen uitlenen van ebooks op basis van hetzelfde UsedSoft/Oracle arrest. Tot daar concrete antwoorden op gegeven worden blijft het een grijs gebied als het om auteursrechten gaat.

Beter een half ei dan een lege dop?

Ik hoopte dan ook vooral dat het geen rechtstreekse gang naar de rechter zou worden voor Tom Kabinet aangezien de site niet kan garanderen dat er geen illegale ebooks verkocht zullen worden en ook niet kan garanderen dat de oorspronkelijke eigenaar na verkoop niet gewoon dat ebook blijft gebruiken. Ook al hebben ze wel degelijk hindernissen en drempels ingebouwd om de kans op misbruik te verminderen.

Ik focuste me liever op de doelstelling van Tom Kabinet en wat ik als een gedeeld belang zie van zowel hen als de Nederlandse uitgevers en auteurs: het verminderen van (gebruik van) illegaal gedownloade ebooks door een betaalbaar alternatief te introduceren. Of zoals ik toen al zei: Het zou mooi zijn als dit initiatief discussies gaat opleveren bij uitgevers en auteurs over de voordelen en positieve effecten die het doorverkopen van legaal aangeschafte ebooks kan hebben, in plaats van het af te doen als een ongewenste praktijk die als illegaal wordt bestempeld en aan zou zetten tot heling. Met de schier onbeperkte mogelijkheden om ebooks illegaal te downloaden is het voor zowel auteursrechthebbenden als lezers echt een stap in de goede richting om ebooks tweedehands en goedkoper legaal te kunnen (ver)kopen. Ik kan geen beter middel bedenken om het illegaal downloaden van ebooks terug te dringen en tegelijkertijd het kopen van ebooks aantrekkelijker te maken.

Geen discussie maar wel een kort geding

Het was natuurlijk naïef van me, dat geef ik toe, want nog geen week later werd Tom Kabinet door het Nederlands Uitgeversverbond (mede namens de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en Media voor Vak en Wetenschap (MVW)) gesommeerd de activiteiten te staken. Geen discussies over de voordelen en potentiële positieve effecten maar meteen een schrikreactie over het vermeende inbreuk op het auteursrecht dus.

Tom Kabinet weigerde gehoor aan te geven aan de sommatie en dus stonden beide partijen gisteren voor de kortgedingrechter bij de rechtbank Amsterdam (zie ook RTL Nieuws, vanaf 10:00). Via de media bleek dat de uitgevers zich vooral focussen op het gegeven dat Tom Kabinet geen onderscheid kan maken tussen illegale en legale ebooks en dat downloaders zo illegaal gedownloade ebooks gaan verhandelen (heling dus). Terwijl Tom Kabinet juist benadrukt dat tegen te willen gaan en net als de uitgevers minder illegale ebooks in omloop wil hebben.

Hoe de rechter hier – 21 juli – over gaat oordelen valt nog te bezien. Ik verwacht niet dat de rechtbank Amsterdam een uitspraak gaat doen over het wel of niet mogen doorverkopen van ebooks want het is geen bodemprocedure waarin alle uitgangspunten aan bod komen. Wel zal de rechter de afweging maken tussen de belangen van Tom Kabinet en die van de Nederlandse uitgevers. En dan is het vooral de vraag wie gisteren dat eigen belang het beste verwoord heeft.

En de verliezer is ….

Het feit dat een initiatief om ebooks goedkoper beschikbaar te maken en het illegaal downloaden van ebooks ter discussie te willen stellen onmiddellijk bij de rechter belandt, zegt eigenlijk alles al. Ongeacht of je ebooks wettelijk gezien tweedehands mag doorverkopen of niet, naar de rechter stappen doe je mijns inziens alleen als overleg niet (meer) mogelijk is. In dit geval laten de Nederlandse uitgevers zich van hun slechtste kant zien en wordt de dialoog niet eens aangegaan met Tom Kabinet om tot een constructieve oplossing te komen. Bijvoorbeeld middels enkele vragen die ik zo even uit mijn mouw schudt:

 • Hoe kun je samenwerken om met elkaar te bereiken dat je wel onderscheid kunt maken tussen legale en illegale ebooks? Daar zijn bestaande technische oplossingen voor die nu simpelweg niet verkend worden;
 • Hoe kun je vervolgens de tweedehands verkoop aantrekkelijker maken voor zowel consument als uitgevers? Ebooks worden ook, onder licentie, uitgeleend door de bibliotheken voor een vast bedrag per uitlening. Waarom zou je datzelfde bedrag per ‘doorverkoop’ niet kunnen afspreken tussen verkoper, Tom Kabinet, de uitgevers en de koper? Op die manier vermijd je ook nog eens de hele discussie over auteursrecht;
 • Hoe kun je gezamenlijk zorgen voor een grotere en betere markt voor ebooks? Beide partijen hebben belang bij een gezonde en groeiende markt voor ebooks met een grote omzet. Waar heeft de consument nu echt behoefte aan en wat wil die er voor betalen?

Maar dat blijven allemaal onbeantwoorde vragen als er alleen maar weer met het auteursrecht geschermd wordt. De rechter zal 21 juli bepalen of Tom Kabinet door mag gaan met ebooks verhandelen zolang er geen definitieve uitspraak van het Europese Hof van Justitie ligt, of dat ze tot die tijd juist alle activiteiten moeten staken zoals het NUV dat wil.

Hoe dan ook, de echte verliezer staat nu al vast. Dat is de consument die hoopte nu eindelijk een betaalbaar en legaal alternatief te hebben voor het illegaal downloaden van ebooks. Maar die klant is nog steeds geen koning.

#

Ebooks lezen op je pc met Bluefire Reader for Windows

bluefire reader windows
Als je een (gratis) app zoekt voor je iOS of Android apparaat om ebooks mee te lezen dan heb je volop keuze. Op je pc of laptop zit je echter eigenlijk altijd wel vast aan Adobe Digital Editions dankzij het feit dat het de DRM technologie van Adobe is waarmee ebooks beveiligd werden en worden. Ook al zijn de meeste verkochte Nederlandse ebooks tegenwoordig met een watermerkcode beveiligd, je treft nog steeds af en toe met Adobe DRM beveiligde ebooks aan. Koop je je ebooks bij bijvoorbeeld Kobobooks of Google Play Books, dan zijn ze zelfs bijna allemaal nog van Adobe DRM voorzien. Het is de reden dat Adobe Digital Editions nog steeds de meestgebruikte software is om ebooks op de pc te lezen.

Bluefire Reader

Hoewel je wellicht even moet wachten met het deïnstalleren van Adobe Digital Editions kunt gaan – ADE blijft nodig als je het gebruikt om ebooks op je ereader te zetten –  is er met de komst van Bluefire Reader voor Windows nu wel eindelijk een goed alternatief beschikbaar. Bluefire Reader is geen nieuwe applicatie aangezien die al jaren beschikbaar is voor iOS en Android. Nu is het echter ook gratis voor Windows te downloaden en is het een goede reden om afscheid te nemen van Adobe Digital Editions.
bluefire reader windowsNiet alleen beschikt Bluefire Reader voor Windows over (bijna) dezelfde functionaliteiten als de gelijknamige apps voor iOS en Android, zoals het aanpassen van marges, lettertype, regelafstand, bookmarks, aantekeningen maken enz., maar kan het de voortgang in je ebook synchroniseren tussen de verschillende apparaten en pc(‘s) waar je Bluefire Reader op geïnstalleerd hebt. Je moet wel het ebook dat je leest zelf importeren op de verschillende apparaten maar daarna kun je probleemloos beginnen met lezen op het ene apparaat en verder lezen op het andere.

Adobe DRM

Bluefire Reader kan ook overweg met Adobe DRM beveiligde ebooks. Heb je dus een ebook gekocht die Adobe DRM heeft, dan kun je het ACSM bestandje openen in Bluefire Reader en wordt het ebook gedownload, net zoals je dat in Adobe Digital Editions gaat. Daarvoor is het wel nodig om je Adobe ID gegevens in te voeren in Bluefire Reader maar van die nood hebben ze een deugd weten te maken: de Adobe ID wordt gebruikt om de voortgang in het ebook te synchroniseren tussen de apparaten.

bluefire reader windows

De combinatie van Calibre en Bluefire Reader

Hoewel Bluefire Reader over veel meer opties beschikt om ebooks prettig(er) te kunnen lezen op je pc of laptop dan Adobe Digital Editions kan het dus één ding niet en dat is het verzenden van ebooks vanuit de eigen bibliotheek naar een aangesloten ereader. Gelukkig kun je daar sowieso veel beter Calibre voor gebruiken. In Calibre kan je meerdere bibliotheken met ebooks beheren, kan je ebooks aanpassen en eenvoudig op alle aangesloten apparaten en ereaders plaatsen. Met de combinatie van Calibre en Bluefire Reader kun je makkelijk zowel je ebooks beheren als lezen; zelfs op meerdere apparaten dus.

bluefire reader windowsIk kon het ook niet nalaten om te testen of de met Adobe DRM beveiligde ebooks die je downloadt in Bluefire Reader eveneens ontdaan konden worden van die DRM in Calibre. En ja, als je de Adobe DRM wilt verwijderen van je gekochte ebooks – bijvoorbeeld om ze te converteren naar Mobipocket formaat voor je Kindle of om ze te uploaden naar je Google Play Books account – dan gaat dat zonder problemen zolang je de ebooks maar importeert in Calibre vanuit de Bluefire Documents map die je in je Mijn documenten map aantreft. Voor de rest blijft het stappenplan gelijk.

Hoe dan ook, Bluefire Reader verdient absoluut een plekje op je pc als je wel eens een ebook koopt, leest of wilt openen op je computer.

#

De VakantieBieb is deze zomer weer open

vakantiebieb
Nadat in de zomer van 2013 de Bibliotheek de eerste editie van de VakantieBieb app introduceerde bestempelde ik deze als de beste ebookdienst die op dit moment door de Nederlandse openbare bibliotheken geboden wordt. Meer dan 50 Nederlandstalige ebooks werden als iOS en Android app ruim 7 weken gratis beschikbaar gesteld aan leden en niet-leden. Eind september kwam er een vervolg toen de VakantieBieb de digitale deuren opnieuw opende voor de herfstvakantie. Deze keer met 33 nieuwe titels die gedurende 4 weken te lezen waren in de app. Eind oktober sloten de deuren van de VakantieBieb maar gingen ze van 9 december t/m 25 januari 2014 weer open tijdens de kerstperiode met een recordaantal van 85 titels.

vakantiebieb zomer 2014Een voorjaarsvakantie en meivakantie gingen dit jaar voorbij zonder dat de VakantieBieb geopend was maar aan het wachten komt nu een eind met de tweede zomervakantie-editie. Vanaf vandaag tot 31 augustus is de VakantieBieb app weer gevuld is met nieuwe titels.

Deze keer zijn er “slechts” 46 ebooks te vinden in de app (waaronder 12 voor kinderen) maar zitten daar wel meerdere titels tussen van auteurs die je ook in de Bestseller 60 tegenkomt. Met paradepaardjes als o.a. Toen ik je zag van Isa Hoes en de Nederlandse vertalingen van de dikke pillen Spel der Tronen (George R.R. Martin) en Gevangen (Stephen King) kun je in elk geval weer eventjes vooruit.

Ga je deze zomer op vakantie naar Kroatie, Languedoc, Portugal, IJsland of Zuid Engeland? Dan heb je geluk want dit jaar zitten er ook een vijftal reisgidsen in de collectie van de VakantieBieb. Onderweg daar naar toe kun je ook nog eens kijken of digitale tijdschriften iets voor je zijn want eveneens nieuw is het aanbod van vijf tijdschriften van Sanoma.

De volledige lijst met titels vind je hieronder:

In tegenstelling tot wat er in de lijst staat gaat het bij het boek van Marcel van Driel om het eerste deel van zijn Superhelden.nl boeken overigens. Ik verheug me in elk geval op de boeken van Saskia Noort aangezien ik nog nooit iets van haar gelezen heb. En welke ga jij lezen?

Update 1-7-2014: Marcel van Driel bevestigt via Twitter dat het toch echt Superhelden2.nl gaat worden in de VakantieBieb app. Snel dus deel 1 downloaden en lezen en na de toekomstige update deel 2 :) / De Bibliotheek meldt dat twee van de tijdschriften (Autoweek en Hard Gras WK Special) eveneens nog toegevoegd gaan worden middels een update.

#

Een backup maken van je gekochte Kindle ebooks

backup kindle ebooks
Als je Kindle ebooks koopt bij Amazon dan kun je die ongeveer op alle apparaten lezen die je maar wilt. Op je Kindle ereader of op één van de vele apps voor zo’n beetje alle platformen waar je maar apps voor kunt vinden. Het is ook nog eens erg gebruiksvriendelijk – met 1 druk op de knop synchroniseert Amazon je aankopen naar alle apparaten waar je ze op wilt lezen – en dus vergeet je soms dat er DRM op die ebooks zit.

Totdat je je gekochte Kindle ebooks wilt lezen op een andere ereader of een backup wilt maken omdat je niet per se vertrouwen hebt in Amazon dat je ebooks ook in jouw account blijven. Of omdat Amazon je ebooks wist als ze van mening zijn dat je hun voorwaarden overtreden hebt. Ik ben zelf iets minder goed van vertrouwen en vind dat als ik een ebook koop, ik een DRM-vrije backup moet kunnen maken zodat ik het kan converteren naar een ander formaat en ik ook mijn exemplaar behoud als Amazon het op zijn heupen krijgt met iets.

De beide werkwijzen hieronder zijn bedoeld om een DRM vrije backup voor eigen gebruik te maken van Kindle ebooks die je zelf gekocht hebt. Verspreid ze niet naar anderen toe want dat is niet toegestaan.

Een backup maken van reguliere Kindle ebooks

Benodigde software: Calibre, DeDRM plugin en Kindle for PC

Calibre
Calibre is een gratis programma waarmee je ebooks kunt beheren en dat eenvoudig de ebooks naar alle mogelijke apparaten kan versturen. Op die manier heb je alle ebooks centraal bij elkaar in 1 handig programma en verstuur je ebooks naar bijvoorbeeld je ereader of tablet. Het is ook bij uitstek geschikt om Kindle ebooks te converteren naar ePub formaat dat je op ereaders kunt lezen die in Nederland verkocht worden. Mits er geen DRM zit op de Kindle ebooks!

Calibre werkt met plugins die functionaliteiten toevoegen aan het programma en één zo’n plugin is ontwikkeld met als doel om bij het importeren van beveiligde ebooks de DRM te verwijderen. Deze plugin installeer je als volgt waarbij ik er vanuit ga dat je Calibre al geïnstalleerd hebt:

 1. Download de DRM Removal Tools in een zip bestand vanaf deze pagina;
 2. Unzip dat bestand en je zult de plugin (DeDRM_plugin.zip) vinden in de DeDRM_calibre_plugin map;
 3. Open Calibre en klik op ‘Preferences’. Ga dan naar ‘Advanced’ en naar ‘Plugins’;
 4. Klik op ‘Load plugin from file’ en kies het DeDRM_plugin bestand uit de DeDRM_calibre_plugin map;
 5. Klik op OK en de plugin is geïnstalleerd.

Kindle for PC
Om de Kindle ebooks te downloaden op je PC – met DRM – heb je de Kindle for PC software nodig van Amazon zelf. Deze kun je installeren waarna je moet inloggen met je Amazon inloggegevens. Vervolgens kun je de gewenste ebooks downloaden zodat ze geopend kunnen worden in de Kindle software.

Importeren van Kindle ebooks in Calibre
Voor het importeren en tegelijk DRM vrij maken van de bij Amazon gekochte ebooks in Calibre zijn het de volgende stappen:

 1. Ga naar het beginscherm van Calibre en klik linksbovenaan op ‘Add Books’;
 2. Ga naar de directory C:\Users\<je gebruikersnaam>\Documents\My Kindle Content (ik heb een Engelstalige Windows) en selecteer daar alle .azw bestanden;
 3. Klik op ‘Open’ en alle geselecteerde Kindle ebooks worden -vrij van DRM- geïmporteerd in Calibre.

Je hebt daarmee een DRM-vrije backup van je Kindle ebooks in je Calibre bibliotheek gekregen. Wil je deze ebooks uploaden naar Play Books of op een Sony/Kobo ereader lezen, vergeet dan niet om ze in Calibre te converteren naar ePub formaat.

Een backup maken van Kindle stripalbums en comics

Benodigde hard- & software: een Android telefoon of tablet of een Kindle ereader, Epubor Kindle DRM removal.

Het onderscheid tussen reguliere Kindle ebooks en de niet-reguliere Kindle ebooks is in dit geval het grotere formaat (van de bladspiegel). Elke roman is bijvoorbeeld te lezen op een Kindle ereader en de Kindle for PC software maar dat geldt niet (per se) voor Kindle ebooks die een groter formaat hebben, zoals comics en stripalbums. Beide zijn in elk geval niet te openen in de Kindle for PC software en dat betekent dat je geen backup kunt maken hiervan met de bovenstaande werkwijze.

De noodzaak vervalt ook wel een beetje om dat te willen doen natuurlijk want dit zijn ebooks die je niet op een ereader wilt/kunt lezen en dus heeft het ook weinig zin ze te converteren naar ePub formaat. Desalniettemin blijft het  prettig als je zelf de keuze hebt om er wel of niet een backup van te maken.

Epubor Kindle DRM removal
Kindle DRM removal is betaalde software waarmee je eenvoudig precies hetzelfde kunt doen als wat je met Calibre plus de DeDRM plugin gratis kunt doen. Normaliter zou het dus niet de moeite waard zijn maar het heeft één functionaliteit die beter werkt dan in de Calibre/DeDRM plugin combinatie: een flexibele manier om handmatig de PID-codes of Kindle serienummer te gebruiken om de DRM eraf te halen. Ook al kun je hiervoor ook gratis gebruik maken van een (ingewikkelde) procedure met Python scripts, de Kindle DRM Removal software kun je een maand gratis gebruiken en werkt aanzienlijk eenvoudiger.

Wel op je Kindle ereader maar niet op Kindle for PC
Kun je je gekochte Kindle ebooks niet op Kindle for PC downloaden maar wel op je Kindle ereader, zoals comics, dan wordt het serienummer van de ereader gebruikt om de boeken mee te versleutelen. Dat serienummer is te achterhalen door op de Kindle ereader naar Settings te gaan en daar te kiezen voor Device Info. Als je het liever kopieert en plakt, dan kun je het serienummer ook vinden als je inlogt op de site van Amazon en daar kiest voor Manage Your Content and Devices. Bij het tabblad Devices vind je een overzicht van alle geactiveerde apps en ereaders en bij je Kindle ereader vind je ook het serienummer terug.

 1. Synchroniseer je Kindle ereader zodat de comics gedownload worden naar het apparaat;
 2. Sluit je Kindle ereader aan op de pc (en kopieer evt. de gedownloade comics/boeken met de azw3 extensie naar een map op je harde schijf);
 3. Start Kindle DRM Removal op en vul bij de Settings het serienummer onderaan in. Het staat duidelijk aangegeven;
 4. Importeer de Kindle ebooks vervolgens echtstreeks vanaf de ereader of vanuit de map op de harde schijf;
 5. Als alles gelukt is, is de DRM verwijderd van de Kindle ebooks en worden de DRM-vrije backups gekopieerd naar een nieuwe map op de harde schijf.

Alleen te downloaden en te lezen op de Kindle tablet apps
Een aparte – en kleine – categorie ebooks kunnen noch op de Kindle ereader noch op de Kindle for PC software gedownload en gelezen worden. Zoals de drie Calvin and Hobbes albums die ik bij Amazon gekocht heb. Het zorgt er ook voor dat het bijna ondoenlijk wordt om er een backup van te maken want de Kindle apps voor iPad, Android telefoons & tablets en Windows 8 hebben geen eigen serienummer en tonen ook niet de PIDs (de codes die uniek zijn per apparaat en per boek en die gebruikt worden voor de DRM).

Een waarschuwing vooraf dat de verhouding tussen de hoeveelheid werk die het kost en wat het oplevert definitief naar de verkeerde kant doorslaat. Ik ben er uren mee aan het prutsen geweest en dat heb ik alleen maar gedaan omdat ik absoluut zeker wilde weten of het mogelijk was. Bedenk vooraf hoe erg graag je die backup wilt maken.

De oplossing voor dit probleem zit in het feit dat Android de mogelijkheid biedt om apps te installeren die niet uit officiële bronnen afkomstig is. Die mogelijkheid moet je bij de instellingen in je Android telefoon of tablet (bij de beveiligingsopties) wel expliciet aanvinken maar dan kun je ook rechtstreeks apps installeren die niet via de Play Store verspreid worden. In dit geval kun je een aangepaste Kindle app voor Android installeren die wel de PID-codes toont.

 1. Deïnstalleer eventueel de officiële Kindle app voor Android als je die hebt. Download en installeer – na een waarschuwingsscherm – de aangepaste Kindle app. Hoewel het hiermee zou moeten lukken heb ik echter een gepatchte recentere versie van de Kindle app gevonden en gebruikt. Deze moet echter via een alternatieve Android Market app, Aptoide, geïnstalleerd worden waarna je de Kindle app hier kunt vinden;
 2. Login met je Amazon accountgegevens en activeer/synchroniseer je ebooks. Hierbij wordt er overigens nog niks gedownload;
 3. Kijk je in de menu-opties van de Kindle app, dan zie je onder Info en About een nieuwe optie staan: PID List. Deze is leeg als je nog geen ebook gedownload en geopend hebt in de app;
 4. Ga in het menu naar All items en tik de ebooks aan die je wilt downloaden naar je Android apparaat toe;
 5. Gedaan? Sluit dan de Kindle app af en herstart je Android apparaat. Het zou niet nodig moeten zijn maar bij mij werden de gedownloade Kindle ebooks pas zichtbaar nadat ik dat gedaan had;
 6. Sluit je Android telefoon of tablet aan op de pc en ga in de Verkenner naar de “/Android/data/com.amazon.kindle/files/” map toe. Hier vind je de gedownloade ebooks terug als PRC bestanden. Idealiter heb je slechts één ebook gedownload en weet je dus welke titel het is [want uit de bestandsnaam valt dat niet af te leiden]. Kopieer dit bestand naar een map op je harde schijf;
 7. Na een uur prutsen kwam ik er achter dat de PID-codes niet alleen uniek per apparaat/app zijn maar ook uniek per ebook zijn. Dat in tegenstelling tot wat ik logisch vind maar goed, daarom schrijf ik dit ook vooral op voor mezelf;
 8. Open de Kindle app weer en open nu het (eerste) gedownloade ebook waar je een backup van wilt maken. Blader even een pagina vooruit of achteruit en ga dan terug naar het startscherm. Onder Info, About en PID List vind je nu de PID-codes van dat specifieke boek.;
 9. Open Kindle DRM Removal en vul bij de Settings onderaan nu die reeks met PID-codes in. Let erop dat je ze correct overneemt, de codes scheidt door een komma en dat je geen spaties gebruikt;
 10. Importeer nu het eerder gekopieerde PRC bestand uit de map op je harde schijf in Kindle DRM Removal en het programma zal de PID-codes gebruiken om de DRM te verwijderen. Voeg je meerdere boeken ineens toe, dan zal alleen het boek waar de code bijhoort ontdaan worden van DRM;
 11. Is het gelukt? Dan is de DRM-vrije backup als azw3 bestand gekopieerd naar een andere map op je harde schijf. Herhaal stappen 8 t/m 10 voor de andere Kindle ebooks waar je een backup van wilt maken.

#

Pagina 1 of 30123...1530...Laatste »
 • © 2006- 2014 Vakblog – werken met informatie
  Aangedreven door WordPress en liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top