Mag je nu wel of niet ebooks downloaden uit illegale bron?

illegale bronVandaag oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat het opleggen van een blokkade aan internet service providers voor domeinnamen en ip-adressen die door bittorrentsites worden gebruikt, niet voldoet aan de daaraan gestelde (proportionaliteits)eisen. Daarmee kwam de in 2012 opgelegde blokkade van The Pirate Bay door Ziggo en XS4ALL te vervallen. De rechter baseerde zich o.a. op het feit dat een dergelijke blokkade niet effectief bleek te zijn en dat hierdoor providers buitenproportionele maatregelen moesten nemen. Ook al overweegt BREIN nog in cassatie te gaan, het lijkt er toch wel op dat de blokkade van The Pirate Bay tot het verleden gaat behoren.

Vlak nadat dit nieuws bekend werd zag ik de eerste berichten verschijnen over het weer kunnen downloaden van ebooks van de grootste torrentsite. Ongetwijfeld waren de berichten deels als grap bedoeld maar ik zag daar echter wel weer verschillende antwoorden op komen die elkaar tegenspraken. Volgens de één mag je wel ebooks downloaden uit een illegale bron, volgens een andere mag het pertinent niet. Tijd om uit te zoeken wie er gelijk heeft.

Kopiëren en downloaden in de wet
De Auteurswet voorziet in diverse uitzonderingen, excepties, op het auteursrecht van de maker. Eén daarvan is de thuiskopie-exceptie. Die vind je echter terug in twee verschillende artikelen van de Auteurswet. De eerste, artikel 16b, stelt dat: Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de verveelvoudiging welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en welke uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die zonder direct of indirect commercieel oogmerk de verveelvoudiging vervaardigt of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft.

Wat staat hier nou eigenlijk? Hier staat dat je werken mag kopieren voor eigen privé gebruik, zoals bijv. voor (zelf)studie zolang je er maar niets aan verdient. De laatste regel maakt het zelfs mogelijk dat je zo’n kopie ook door anderen mag laten maken. In het tweede lid van het wetsartikel worden echter boeken specifiek uitgezonderd van die brede mogelijkheid en wordt gesteld dat je slechts een deel van het boek mag kopiëren. Een volledige kopie, ook voor eigen gebruik, mag alleen gemaakt worden als er geen (nieuwe) exemplaren meer te verkrijgen zijn.

Beschouw je dus een ebook als een boek, dan mag je daar geen volledige kopie van maken en zou ook een gedownload ebook (als kopie van het origineel) niet mogen.

Artikel 16b of 16c
Maar daarmee zijn we er nog niet want artikel 16b is (alleen) van toepassing als een thuiskopie niet onder artikel 16c geregeld wordt. Artikel 16c beschrijft de mogelijkheid van het maken van een thuiskopie op een drager die bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, zoals het zo fraai in het eerste lid gemeld wordt. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

Het heeft hiermee in de praktijk meestal betrekking op het kopiëren naar digitale informatiedragers voor eigen gebruik, hoewel het onderscheid tussen 16b en 16c vooral gaat tussen ‘generieke’ kopieën en kopieën die op een daartoe bestemde drager worden gemaakt. Het kopiëren van een fysiek boek valt onder 16b maar het kopiëren van een audiocd naar een blanco beschrijfbare cdrom valt onder 16c.

Artikel 16c is de wettelijke basis voor het gegeven dat het in Nederland niet verboden is om muziek en films te downloaden van het internet. Ook materiaal dat zonder toestemming van de rechthebbenden op internet is gezet mag namelijk gebruikt worden ‘tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt’. Daar komen de discussies rondom illegaal downloaden ook om de hoek kijken, of beter gezegd, de discussies over het downloaden uit illegale bron.

En downloaden uit illegale bron is niet verboden
Op 15 november 2010 speelde een hoger beroep waarin aan de orde kwam of downloaden uit illegale bron voor privé-doeleinden al dan niet is toegestaan. Het (zelfde) Gerechtshof in Den Haag deed hierin de uitspraak:

Downloaden uit illegale bron is het downloaden van muziek- of filmbestanden die zonder toestemming van de auteursrechthebbenden op internet zijn geplaatst. Het hof heeft hierover het volgende beslist. Het downloaden uit illegale bron voor privé-gebruik is naar Nederlands recht toegestaan, omdat de Nederlandse regering bij de aanpassing van de Nederlandse Auteurswet aan de Europeesrechtelijke Auteursrechtrichtlijn uitdrukkelijk en herhaaldelijk heeft verklaard dat downloaden uit illegale bron voor privé-gebruik niet is verboden.

Goed, dus je mag downloaden uit illegale bron maar dan is nog steeds de vraag wat er gedownload mag worden. Gaat het alleen om de in de uitspraak genoemde muziek- en filmbestanden of zouden ook ebooks hieronder kunnen vallen? Voor het beantwoorden van die vraag is lid 2 van artikel 16c van belang. Deze stelt de voorwaarde dat voor die thuiskopie uit lid 1 een billijke vergoeding betaald moet worden aan de rechthebbenden. Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid.

En dat is de thuiskopieheffing. Een bedrag die op de in het eerste lid genoemde dragers wordt geheven en geïnd door Stichting de Thuiskopie. In eerste instantie alleen op beschrijfbare cd’s en dvd’s maar nadat op 1 januari 2013 de regeling werd uitgebreid, ook op computers, externe harde schijven, tablets, smartphones, laptops en harddiskrecorders.

Door die uitbreiding naar al die andere dragers kun je – mijns inziens – concluderen dat als je digitale kopieën maakt op een harde schijf van een pc of laptop, of op een smartphone of tablet, dat dus ‘daartoe bestemde dragers’ zijn zoals in artikel 16c staat aangegeven. Ongeacht of het nou films zijn, muziek is of ebooks. Games en andere software vallen hier overigens buiten aangezien hierover in een ander wetsartikel specifieke voorbehouden gedaan zijn.

Downloaden van ebooks, ook die uit illegale bron zoals The Pirate Bay, valt dan ook volgens mij – dankzij de thuiskopieheffing op alle apparaten waarmee je ze kunt downloaden – onder artikel 16c. Waarmee het downloaden van ebooks toegestaan zou zijn in Nederland zolang je ze niet zelf uploadt (wat je met bittorrent overigens standaard wel doet!) of op andere manieren verder verspreidt.

Maar het laatste woord is aan een rechter
Nu ben ik geen jurist en kun je hoe dan ook van mening blijven verschillen over de interpretatie van de thuiskopie-exceptie als het om downloaden van ebooks gaat. Ik heb uitgebreid gezocht maar kon geen jurisprudentie/uitspraken vinden van een gerechtshof over deze kwestie. Valt het maken van een thuiskopie van ebooks onder artikel 16c en is het daarmee toegestaan, ook uit illegale bron? Of zijn ebooks auteursrechtelijk gezien boeken en moeten ze onder artikel 16b gerekend worden? In dat laatste geval zou je niet zo maar geen thuiskopie mogen maken resp. een exemplaar mogen downloaden.

Heb ik toch eens een interessante vraag voor de rijdende rechter 😉

Update 29-1-2014
Ik had het expres weggelaten om in een latere blogpost er verder op in te gaan maar ik voeg het nu alsnog toe. Op 9 januari van dit jaar publiceerde de Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie een Conclusie naar aanleiding van een cassatie van een zaak die bij de Hoge Raad was beland. Dit betrof een aantal importeurs en leveranciers van dragers waarop thuiskopieheffing wordt geheven. Zij betoogden dat de thuiskopieheffingniet gebruikt mag worden om te compenseren voor downloads uit illegale bron en dat de thuiskopieheffing daarom verlaagd moet worden. Het Gerechtshof in Den Haag gaf Stichting Thuiskopie echter gelijk waarop de eisende partijen in cassatie gingen bij de Hoge Raad, die vervolgens vragen van uitleg stelde aan de Advocaat Generaal.
Een lang verhaal kort: de Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie concludeert dat de thuiskopieheffing niet geheven mag worden over illegale content en dat daarmee de thuiskopie-exceptie niet zo mag worden uitgelegd dat deze van toepassing is op downloads uit illegale bron. Dus niet legaal films, muziek en ebooks downloaden van The Pirate Bay.
Het is nu wachten op de niet rijdende rechters van het Europese Hof van Justitie of ze deze Conclusie van de Advocaat Generaal overnemen in een arrest. Als ze dat doen dan zal ook in Nederland het downloaden uit illegale bron als een inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbenden beschouwd moeten worden en komt het downloadverbod zeer waarschijnlijk weer op tafel te liggen. Met een lagere thuiskopieheffing maar ook met hernieuwde discussies over zin en onzin van het handhaven van een dergelijk downloadverbod.

#

Over het ebookplatform en wat bibliotheken er mee gaan doen

ebookplatform

We hebben er lang op moeten wachten maar afgelopen week kwam het er dan toch. Een groot aanbod van ebooks op het nieuwe ebookplatform van de Bibliotheek. Met een – in mijn ogen – royale leenvergoeding naar de uitgevers toe voor de beschikbare titels op het platform. En was iedereen blij? Natuurlijk niet. De techniek werkte niet helemaal mee, ook ik zeurde nog wat over het (niet) kunnen vinden van titels die je op een ereader kunt lezen (terwijl ik niet eens Nederlandstalige boeken lees) en de consensus lijkt vooral te zijn dat het wel een aardig begin is maar dat een aanbod van 5000 digitale titels slechts een druppel op een gloeiende plaat blijft gezien wat er digitaal voor handen had *kunnen* zijn.

Tot je echt even gaat nadenken over die getallen. Opgejut door het idee dat er tienduizenden ebooks op een gemiddelde USB stick passen en dat je ze tegenwoordig in een kwartiertje ook kunt downloaden (uit illegale bron) lijken we allemaal bezeten te zijn van het idee van een allesomvattend aanbod. Dertigduizend titels in Nederland als ebook leverbaar? Dan moeten de bibliotheken die natuurlijk wel allemaal aanbieden en lijkt het tegen te vallen als er ‘slechts’ 5000 titels digitaal te lenen zijn.

En dan moet de rem er ook nog opgezet worden door de bibliotheken. Maximaal vijf ebooks zijn er te lenen die je tussentijds niet in kunt leveren. Om te voorkomen dat het platform – en de portemonnee – ten onder gaat aan het eigen succes. Tienduizenden, honderdduizenden, misschien miljoenen uitleningen per jaar zouden er gerealiseerd kunnen worden als die beperking er niet op zat. Maar er moet 12, 24 of 36 cent per uitlening afgerekend worden aan de uitgevers, afhankelijk van hoe recent titels zijn. Ook al leen je ze als gebruiker puur om te kijken of het wat voor je is. Dat is bij bijna alle bibliotheken ook wel het geval met fysieke boeken maar ja, als je er dan 15 mee mag nemen dan zul je toch wel minstens met 2 grote tassen de bibliotheek verlaten. Digitaal zouden er geen redenen zijn waarom iemand niet even 50 ebooks op zijn boekenplankje zet. Ka-ching gaat de kassa.

Dus het blijft bij 5 ebooks per lener. Beheersbare kosten.

Veelzeggend vind ik het gebruik van het woord ‘bestellen’ op het ebookplatform. Ik deed nog de suggestie vorige week om dat te wijzigen naar ‘lenen’ maar ik besefte me later pas dat de term bestellen inderdaad toepasselijker is. De 5000 titels op het ebookplatform is namelijk niet de collectie van de bibliotheken die uitgeleend wordt. Het is een catalogus met ebooks van de uitgevers die een overeenkomst gesloten hebben met de bibliotheek en die door bibliotheekleden besteld kunnen worden. Met een gebruikslicentie gedurende drie weken. Voor 12, 24 of 36 cent per bestelling.

Dat het niet om een collectie van de bibliotheken gaat is ook te zien aan dat aanbod. Bibliotheken hebben namelijk nooit de rol en functie gehad om alle papieren boeken aan te bieden. Niet alleen omdat dat letterlijk onmogelijk zou zijn maar vooral omdat de bibliotheken waarde willen toevoegen aan datgene dat ze wel aanbieden. Een evenwichtig aanbod, representatief voor de verschillende doelgroepen die ze bedienen en afgestemd op de lokale bevolking. Een gebalanceerde mix van jeugdboeken, romans, bestsellers, (jeugd)studieboeken,  historie en cultuur. Voor jong en oud. Collectioneren is selecteren en filteren. Uit een gigantisch aanbod en dat doordacht, en met beleid, aanbieden aan je klanten. Collectioneren is een vak.

Als je door de 5000 titels bladert dan zie je dat er niet veel selectie heeft plaatsgevonden. Daar heeft in elk geval geen collectioneringsplan aan ten grondslag gelegen die een gebalanceerd aanbod moest garanderen. Zonder een oordeel te vellen over de inhoud kun je gerust concluderen dat bepaalde thema’s en onderwerpen sterk oververtegenwoordigd zijn terwijl er vele genres, thema’s en onderwerpen ontbreken. Logisch want dat wordt in sterke mate bepaald door de uitgevers die (niet) meedoen aan dit ebookplatform van de bibliotheken. Dan bied je ‘slechts’ 5000 titels aan maar dat is wel 1/6 van het totale aanbod van ebooks in dit land. Probeer je eens je lokale bibliotheek voor te stellen als die 1/6 van alle fysieke Nederlandstalige boeken in de kasten had staan. Die zou minstens enkele keren groter moeten zijn en je zou tureluurs worden van alle ruis en – voor jou – nutteloze titels die kostbare ruimte innamen. Collectioneren is zo veel meer dan bestellen.

Het ebookplatform is dus vooral een bestelplatform. Niet retourneerbare bestellingen. All sales are final, zouden de Amerikanen zeggen. De bibliotheken hebben je bestelling betaald en willen dat best nog een keer doen als je na 3 weken dezelfde titel weer wilt bestellen. Maar het heet geen verlenging omdat het ook geen verlenging is. Het is een nieuwe bestelling. Je levert geen bestelde boeken in, nee, je gebruiksrecht verloopt simpelweg. En dan heb je weer een plekje vrij op je boekenplank om een nieuwe titel te bestellen.

Maar hoe erg is dat? Om de oude werkwijzen en terminologie los te laten? Om als bibliotheken (voor nu) alleen minimaal te selecteren en vooral te gaan voor een groot aanbod van titels?

Helemaal niet denk ik. Je moet eerst een aanbod hebben om uberhaupt in te kunnen selecteren natuurlijk. Papieren boeken kun je gewoon bestellen als bibliotheken en in je collectie opnemen maar met ebooks gaat dat inherent niet op die manier. Het ebookplatform is precies dat, een bestelplatform dat eerst gevuld moet worden met zoveel mogelijk ebooks. Een beetje zorgen dat tijdens de opbouwfase bepaalde type boeken niet zwaar oververtegenwoordigd zijn maar vooral toevoegen, toevoegen en toevoegen.

En heb je dan eenmaal 10.000, 20.000 of misschien wel alle 30.000 titels op het platform staan, dan kun je pas gaan beginnen met selecteren. Subcollecties aanmaken voor specifieke doelgroepen. Specifieke onderwerpen. Thematische selecties. Niet meer bladeren door grove categorieën met honderden boeken waar er misschien een paar relevant voor je zijn maar een aanbod op-maat. Met goede aanbevelingen van bibliothecarissen maar ook van andere leners.  Je ziet een aanzet daartoe al bij de VakantieBieb app natuurlijk. Elke vakantie worden er aan de hand van een thema en enkele genres nieuwe selecties van titels aangeboden. Nu verlopen die titels nog in de app maar dat hoeft in de toekomst niet meer het geval te zijn als ze ook op het ebookplatform beschikbaar zijn. Stel je nu eens je digitale openbare bibliotheek voor die aan de hand van actuele thema’s en de titels die je al gelezen hebt je suggesties geeft over andere interessante titels. Met beoordelingen van andere leners erbij.  Het is geen science-fiction want het lijkt op een Amazon of Bol.com bibliotheekvariant.

En maakt het jou uit hoeveel ebooks Bol of Amazon heeft? Gaat het er uiteindelijk voor een bibliotheek niet om dat je er ebooks kunt vinden die je wilt lezen? Dus wat maakt het uit of de bibliotheken 5000 of 50.000 ebooks heeft? Wat ons als bibliotheekleden zou moeten boeien is met welke diensten de bibliotheken in de toekomst gaan komen die gebaseerd zijn op dat ebookplatform.

Het zou echter wel fijn zijn als de bibliotheken ons ook meenamen in die toekomstvisie. Want ook al denk ik dat ik het redelijk ingeschat heb, het kan zo zijn dat Bibliotheek.nl en de VOB vol verbazing en ontzetting het bovenstaande gelezen hebben 😉

Pinterest borden volgen via RSS

pinterest rss
Of Pinterest na ruim twee jaar echt een belangrijke speler is geworden zou ik je niet kunnen vertellen. Ik maak er zelf nauwelijks gebruik van en kom ook niet vaak via andere wegen terecht op Pinterest borden van anderen. Ik had eigenlijk verwacht dat ik Pinterest met enige regelmaat in het nieuws had gezien aangezien het qua auteursrechten nog best schimmig blijft. Maar dat blijkt erg mee te vallen als ik nu even google op nieuwsberichten van de laatste jaren waarin ze genoemd worden.

Er zijn, behalve de tientallen miljoenen particuliere gebruikers, echter ook een half miljoen zakelijke gebruikers te vinden op Pinterest. Dat betekent dat er veel bedrijven te vinden zijn die ook via Pinterest nieuws verspreiden en die specifieke doelgroep proberen te bereiken die daar actief is. Vrouwen als je de statistieken mag geloven.

Maar goed, afgelopen week werd ik verwezen naar een bord van Kobo waarop ze af en toe kortingscodes voor hun ebooks zetten. Gelukkig had ik mijn inloggegevens nog bewaard maar was ik niet van plan om dagelijks of wekelijks in te gaan loggen om te kijken of er wat nieuws verschenen. Dat is nou precies de reden waarom ik gebruik maak van RSS feeds. Ondanks het feit dat Pinterest zelf op hun site nergens verwijst naar RSS feeds voor gebruikers of borden, zijn ze er wel degelijk. Niet met een handig zichtbare knop maar wel als je een beetje gaat sleutelen aan de URL’s.

Pinterest gebruikers volgen via RSS
De profielpagina’s van Pinterest gebruikers hebben eenvoudige URL’s die bestaan uit de sitenaam en de gebruikernaam. In mijn geval is dat http://www.pinterest.com/rsnijders. Voeg daar nog een backslash aan toe gevolgd door feed.rss en je krijgt de RSS feed waarmee je alle nieuwe pins te zien krijgt van me. De URL wordt dan http://www.pinterest.com/rsnijders/feed.rss. Het is wel een slecht voorbeeld want je kunt nog lang wachten vrees ik voordat je iets nieuws in je feedreader te zien krijgt.

Een Pinterest bord volgen via RSS
Heb je, net als ik, enkele interessante borden gevonden die je liever via RSS wilt volgen dan via Pinterest zelf, dan kun je ook die URL’s iets aanpassen om de RSS feed te krijgen. Het bord van Kobo met de kortingscodes kun je vinden op http://www.pinterest.com/KoboBooks/kobo-deals-coupons/. Hier moet je de backslash aan het einde juist weghalen en .rss toevoegen waarmee de feedURL http://www.pinterest.com/KoboBooks/kobo-deals-coupons.rss wordt.

Toevoegen van de RSS feeds aan Feedly
Als je ook Feedly gebruikt om al je RSS feeds in te lezen dan kun je eenvoudig nieuwe feeds toevoegen. Als je veel gebruik maakt van RSS feeds dan is de RSS Subscription Extension (voor Chrome) erg handig om ze snel toe te voegen aan Feedly maar het kan natuurlijk ook rechtstreeks in Feedly.

pinterest rss add to feedlyDaarvoor kun je linksbovenaan in Feedly klikken op +Add Content en in de zoekbalk de volledige URL van de Pinterest RSS feed intikken (of plakken). Bij reguliere sites of blogs is Feedly slim genoeg om de feed te vinden als je alleen de URL van de site of blog opgeeft maar met RSS feeds voor Pinterest werkt die truc niet als je gaat zoeken op de URL’s van gebruikers of borden.

Op die manier zie je vanzelf nieuwe pins opduiken in de feed(s) en hoef je niet meer handmatig te controleren wat er allemaal nieuw is op de Pinterest site. Met bijkomend voordeel dat pins zelfs bewaard blijven in Feedly als een gebruiker ze weer verwijdert van zijn of haar bord.

#

Ebooks voor je ereader downloaden van het Bibliotheek ebookplatform

bibliotheek ebookplatform
Na de ingebruikname van het nieuwe ebookplatform van de openbare bibliotheken afgelopen dinsdag waren er nog wel diverse verbeterpunten te vinden natuurlijk. Zo was het niet even duidelijk hoe je een account moest aanmaken en dit nieuwe account te koppelen met je bibliotheekpas. Ook waren er nog opstartproblemen en bleek de site vaak traag – en soms onbereikbaar – te zijn. En miste ik vooral de beloofde downloadbare ebooks die ook op een ereader te lezen zouden zijn. Met maar liefst 20-25% van de titels zou dat mogelijk moeten zijn maar ik kon geen enkele titel vinden om op mijn Kobo ereader(s) te zetten.

Het is nu drie dagen later en de ontwikkelingen hebben niet stil gestaan. Er is een beter onderscheid gemaakt tussen het webaccount dat je nodig hebt voor het gebruik van het ebookplatform en je bibliotheekaccount dat gebaseerd is op je pasnummer. Ook in de indeling van categoriën is het een en ander veranderd want in het platform wordt nu heel duidelijk aangegeven welke ebooks (ook) te downloaden zijn en dus op een ereader gelezen kunnen worden.

De nieuwe bovenste categorie – en daarmee dus standaard zichtbaar – is nu ‘Geschikt voor eReader‘ geworden. In die categorie zitten alle titels die je zowel kunt downloaden voor op je ereader maar ook online kunt lezen in de browser of via één van de Bibliotheek apps. Zodra je op een titel klikt verschijnt daar nog steeds de beschrijving van het boek zelf maar zie je ipv de ene knop om het ebook online te lezen, ook een tweede knop om het ebook op je ereader te kunnen lezen.

bibliotheek ebookplatform
Het ebook komt nog steeds terecht op je eigen Boekenplank, ongeacht op welke van de twee knoppen je klikt. Maar in plaats van de optie ‘E-book lezen‘ die je krijgt als je het boek alleen online wilt/kunt lezen, is er een nieuwe knop ‘E-book downloaden‘ zichtbaar bij de beschrijving.

bibliotheek ereader ebookplatform
Ebooks downloaden gaat precies zoals je dat (waarschijnlijk al) gewend bent met ebooks die voorzien zijn van Adobe DRM. Je downloadt niet het ebook zelf maar een metadatabestand, URLLink.acsm, dat geopend kan/moet worden met Adobe Digital Editions. Heb je die software nog niet, dan moet je die eerst installeren, een Adobe ID aanmaken dat gebaseerd is op je mailadres en Adobe Digital Editions activeren met je Adobe ID.

Open je vervolgens het URLLink.ascm bestand in Adobe Digital Editions, dan wordt daar het ebook in gedownload (en geopend).

bibliotheek ebookplatform
Als je je ereader aan de pc koppelt terwijl Adobe Digital Editions geopend is, dan wordt de ereader herkend en kun je het ebook vervolgens op je ereader zetten.

En kun je het lezen tot de inlever-/verloopdatum. Zonder internetverbinding. Zonder pc of apps.

Veel leesplezier gewenst :)

#

Bewerk je foto’s in één keer voor je blog of plog in Paint.NET

Als je meerdere foto’s wilt gebruiken voor op je website, blog of plog dan zul je ze waarschijnlijk moeten bewerken voordat je ze plaatst. Zelfs de camera van een gemiddelde smartphone maakt tegenwoordig foto’s in een dermate groot formaat dat je ze minimaal moet verkleinen om er voor te zorgen dat het past in de layout van je site en om te voorkomen dat je bezoekers meerdere MB’s aan foto’s moeten downloaden. Het is verstandig om je foto’s die je op 1 pagina of blogpost wilt gebruiken allemaal op dezelfde grootte te hebben en de beeldkwaliteit aan te passen aan gebruik op het web.

Dat kun je in beeldbewerkingssoftware eenvoudig doen natuurlijk. Je laadt de foto’s één voor één in, verkleint ze naar het gewenste formaat en kiest bij het opslaan van de foto’s voor een iets lagere kwaliteit om zo de bestandsgrootte beperkt te houden. Gelukkig kun je met zowel betaalde als gratis beeldbewerkingssoftware dit ook in één keer doen om een hele hoop tijd te besparen. Gisteren legde ik in een stappenplan uit hoe je dit doet in Adobe Photoshop terwijl vandaag een uitleg volgt hoe je dit in het gratis beschikbare Paint.net kunt aanpakken. Niet alles hoeft veel geld te kosten.

Paint.NET

Voor wie er nog niet mee bekend mee is, Paint.NET is gratis te downloaden beeldbewerkingssoftware voor Windows. Het beschikt niet over alle toeters en bellen van commerciële software zoals Photoshop of Paint Shop Pro maar het komt er behoorlijk dicht bij in de buurt als je niet al te complexe zaken wilt doen. Oorspronkelijk is Paint.NET ontwikkeld als een mogelijke vervanging voor Paint dat in Windows zit maar vele jaren later is het nu een behoorlijk uitgebreid pakket geworden waarmee je zeer goed uit de voeten kunt als je niet per se Photoshop hoeft te gebruiken. Gratis software van deze kwaliteit valt niet te versmaden.

Het begint met een plugin
Ook al kun je veel met Paint.NET, het beschikt niet over de mogelijkheid om in één keer foto’s te converteren of te bewerken. Dat is gelukkig niet het einde van dit stappenplan want er is een plugin – PDNBulkUpdater – beschikbaar waarmee je die functionaliteit toevoegt aan het programma. Je zult dus eerst die plugin moeten downloaden, unzippen en het PDNBulkUpdaterCmd.exe moeten verplaatsen naar de installatiemap van Paint.NET (standaard C:\Program Files\Paint.NET). In dat zipbestand zit ook nog een tweede bestand, PDNBulkUpdater.dll, die je moet verplaatsen naar de Effects map binnen de installatiemap.

paint.net menuJe weet dat je het goed hebt gedaan als je daarna Paint.NET opstart (de bestanden moet je toevoegen aan de mappen terwijl Paint.NET niet geopend is) en je in het menu onder File de nieuwe menuoptie Bulk Processing hebt.

Stap 1.
Je raadt het vast al wat de eerste stap is. Ga naar File -> Bulk Processing om het schermpje te krijgen waarmee je via een wizard foto’s en afbeeldingen in één keer kunt converteren en bewerken.

Stap 2.
In het vervolgscherm dien je de map op te geven waar de bewerkte foto’s in geplaatst worden. Het vreemde is dat bij mij dit geen enkele impact had want Paint.NET zette ondanks die instelling de bewerkte foto’s in een nieuwe submap neer bij de oorspronkelijke foto’s. Maar het idee is dat je hier een andere map zou moeten kunnen opgeven :)

paint.net
Je kunt ook de bestanden hernoemen maar dat zou ik definitief niet in Paint.NET doen. Daar zijn andere gratis tools beter in. Bij Output File Type kun je kiezen uit acht bestandsformaten om je foto’s naar te converteren. Source File Type is de standaardinstelling en dat zou ik gewoon zo laten aangezien Paint.NET dan geen conversie uitvoert.

De te bewerken foto’s kun je selecteren door ze ofwel stuk voor stuk toe te voegen met de knop Add Images of in één keer als je ze vooraf in 1 mapje gedaan hebt met de knop Add Folder. Dat laatste is het makkelijkste als je veel foto’s hebt.

Stap 3. Verkleinen maar
paint.net
De Resampling kun je gewoon laten staan op de standaardwaarde maar om de grootte van de afbeeldingen aan te passen kun je nu kiezen tussen By Percentage en By Absolute Size. Het verschil zit hem erin dat je met verkleinen met een percentage de verhoudingen tussen de breedte en hoogte behoudt van de foto’s. Zowel de breedte als de hoogte worden met dat percentage aangepast. Als je altijd foto’s met hetzelfde apparaat maakt, dan hebben ze altijd dezelfde breedte en hoogte en kun je met wat rekenwerk het percentage vinden dat voor jouw site of blog het handigste is. Mijn iPad4 maakt bijvoorbeeld foto’s van 2592×1936 pixels en als ik de foto’s wil verkleinen naar een maximale breedte van 700 pixels (zo breed is mijn theme) dan kom ik op 27% uit.

Je kunt ook de absolute waarden opgeven en de precieze breedte en hoogte invullen. Controleer wel goed wat je hier invult want in tegenstelling tot Photoshop behoudt Paint.NET niet de correcte verhoudingen maar maakt er simpelweg foto’s van met dat precieze formaat. En dat kan betekenen dat foto’s in portraitformaat (waar de hoogte groter is dan de breedte) in elkaar gedrukt worden als je een kleinere hoogte hebt opgegeven. Ook hier is het handig om even te experimenteren wat de goede breedte en hoogte is voor jouw eigen site of blog. De Resolution kun je overigens gewoon op 96 pixels/inch laten staan.

Stap 4. Instelling per bestandsformaat
Elk van de acht bestandsformaten heeft zijn eigen specifieke instellingen en als je foto’s oorspronkelijk in JPEG formaat zijn, dan krijg je de hierbij horende instellingen te zien in het vervolgscherm: de kwaliteitinstelling.

paint.net
Paint.NET hanteert een kwaliteitsschaal van 1-100 (%). Voor schermafdrukken kies ik meestal een laag percentage omdat daar de helderheid van kleuren, contrast en details iets minder belangrijk zijn. Voor foto’s in een goede resolutie kun je beter rond de 80 kiezen.

Klik op Next, en dan nog een keer Next om alle foto’s te bewerken aan de hand van de instellingen die je zojuist meegegeven hebt. In het venster zie je wat er gebeurt en waar de nieuwe foto’s neergezet worden. Klaar om geupload te worden naar je site of blog.

paint.net
#

Pagina 68 of 309« Eerste...153045...676869...7590105...Laatste »
  • © 2006- 2015 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top