Mag je nou wel of niet linken naar werken die zonder toestemming openbaar gemaakt zijn?

wel of niet linkenAuteursrecht op het internet houdt de gemoederen (en rechtbanken) al vele jaren bezig. Natuurlijk zijn foto’s, video’s en teksten ook auteursrechtelijk beschermd op het internet maar brengt de technologie wel geheel nieuwe vraagstukken met zich mee. Wat is bijvoorbeeld nou echt het verschil tussen iemand die als rechthebbende een werk openbaar maakt op internet en iemand die er vanaf een andere site naar toe linkt?

Een eindgebruiker ziet het verschil bijna niet en dan wordt het wel lastig om als rechthebbende nog iets te doen – en te verdienen – aan je auteursrecht. Vandaar de al jaren durende discussie of (embedded) linken een inbreuk op het auteursrecht oplevert of niet. Mag je nou wel of niet linken naar documenten, foto’s, video’s enz op internet? Ik poog hieronder een overzicht te schetsen van de uitspraken die het Europese Hof van Justitie hierover gedaan heeft. En nog gaat doen.

Svensson

Dat je op heel verschillende manieren naar een eenvoudige link kunt kijken, bleek uit een strijd die een aantal Zweedse journalisten jarenlang heeft gevoerd met de website Retriever. Retriever biedt links (met beschrijving van de inhoud) aan naar artikelen van journalisten, waarbij de links leiden naar de site van de desbetreffende krant waarin hun artikelen gepubliceerd werden. Beide partijen streden over de typering van deze links. Betreft het hier een doorverwijzing? Of is er sprake van een auteursrechtelijke mededeling aan het publiek en dus van een nieuwe openbaarmaking waar een vergoeding voor betaald moet worden? Het Europese Hof van Justitie moest uiteindelijk uitsluitsel geven.

In februari 2014 oordeelde het Europese Hof van Justitie in het Svensson-arrest dat een link weliswaar een nieuwe openbaarmaking van een werk is – iets wat normaliter voorbehouden is aan de rechthebbende – maar dat dit niet onrechtmatig is zolang er geen nieuw publiek mee wordt bereikt. Anders gezegd: zolang een rechthebbende auteursrechtelijk beschermd materiaal vrij toegankelijk beschikbaar en dus voor iedereen op internet heeft gezet, mag je ernaar linken. Immers: iedereen kon er sowieso al erbij. Is het materiaal niet vrij toegankelijk op internet gezet, bijvoorbeeld achter een betaalmuur? Dan omzeilt de link een toegang-beperkende maatregel en is de link onrechtmatig omdat er een nieuw publiek wordt bereikt dat eerder geen toegang had tot  het materiaal.

Dat was een heldere uitspraak van het Europese Hof van Justitie: hyperlinken mag gewoon zonder dat je toestemming van de rechthebbende nodig hebt.

Embedded links en BestWater

In het Svensson-arrest beantwoordde het Europese Hof ook de expliciet gestelde vraag of er een verschil is tussen een eenvoudige verwijzende link of een embedded link waarbij de content zelf getoond wordt op de verwijzende site. Nee, zei het Hof want linken naar vrij toegankelijk materiaal mag van het Hof ook ‘wanneer de internetgebruikers op de betrokken link klikken, het werk verschijnt en daarbij de indruk wordt gewekt dat het wordt getoond op de website waar de link zich bevindt, terwijl dit werk in werkelijkheid afkomstig is van een andere website‘. Daarmee lijkt het embedden van auteursrechtelijk beschermd materiaal ook toegestaan.

Deze uitspraak zou grotere consequenties kunnen hebben dan alleen maar voor nieuwsartikelen en naar aanleiding van een andere rechtszaak vroeg het Duitse Bundesgerichthof daarom om een verduidelijking op deze uitspraak van het Europese Hof. Twee Duitse bedrijven hadden namelijk een promotievideo die op een site van een concurrent stond, zelf opnieuw (zonder toestemming) geüpload naar YouTube om die vervolgens weer te embedden op de eigen websites. Dat leverde de prejudiciële vraag aan het Europese Hof op of dit wel of niet een inbreuk op het auteursrecht opleverde.

Eind oktober 2014 gaf het Europese Hof in het BestWater-arrest antwoord op deze vraag en sloot aan bij de eerdere uitspraak in het Svensson-arrest. Het Hof concludeert dat het embedden op een website van een openbaar toegankelijk beschermd werk op een andere website middels de zogenaamde ‘framing-techniek’ (zoals ook een YouTube-filmpje geëmbed wordt) geen inbreuk is zolang je daarmee geen mededeling aan een nieuw publiek doet en geen andere technieken gebruikt die de oorspronkelijke weergave van dat werk verandert.

Hoewel dit verduidelijkte dat het echt toegestaan is om auteursrechtelijk beschermd materiaal te embedden, was het Duitse Bundesgerichthof niet specifiek genoeg om antwoord te krijgen op het vraagstuk of er wel inbreuk gemaakt wordt als de content onrechtmatig en illegaal online is gezet. Zoals in het geval van de promotievideo was gebeurd aangezien de eigenaar deze niet zelf op YouTube had gezet. Oftewel, je mag absoluut (embedded) linken naar auteursrechtelijk beschermd materiaal op internet maar mag dat nog steeds als dat materiaal zonder toestemming van de rechthebbende online is geplaatst?

Sanoma/Playboy vs GeenStijl

En dan komen we bij een Nederlandse rechtszaak die over (o.a.) dit onderwerp gaat. Sanoma/Playboy vs GeenStijl is een inmiddels langdurende soap zaak aan het worden want na twee vonnissen in 2012 en een hoger beroep in 2013 is deze zaak inmiddels – in cassatie – aanbeland bij de Hoge Raad.

De zaak gaat om een fotorapportage die voor het blad Playboy in oktober 2011 zijn gemaakt van Britt Dekker. Twee weken daarna ontving GeenStijl een “linktip” die verwees naar een bestand op de Australische website voor dataopslag Filefactory.com, die de foto’s uit de fotorapportage bleek te bevatten. Daags erna publiceerde GeenStijl een schreeuwerig bericht – met een uitsnede van één van de foto’s – waarin gelinkt werd naar de downloadpagina van het bestand op Filefactory.

Sanoma, de uitgever van het blad in Nederland, liet het er niet bij zitten en liet de bestanden verwijderen bij Filefactory en enkele andere sites die daarna kopieën van de foto’s hostten. Ook spande ze een rechtszaak aan tegen GS Media, het bedrijf achter GeenStijl, met claims dat door het plaatsen van de hyperlinks en van een uitsnede van één van de foto’s bij de berichten, inbreuk is gemaakt op het auteursrecht van de fotograaf en op het portretrecht van Dekker, en dat GS Media onrechtmatig heeft gehandeld jegens Sanoma.

In eerste instantie werden die vorderingen toegewezen – met alle zorgwekkende consequenties die daar bij horen – maar in hoger beroep vernietigde het Hof dat vonnis. Het Hof was van oordeel dat GS Media door het plaatsen van de hyperlinks geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht, omdat de foto’s door de plaatsing op Filefactory al eerder openbaar waren gemaakt. Om dezelfde reden verwierp het hof het beroep van Dekker op haar portretrecht ten aanzien van de foto’s. Wel achtte het hof de handelwijze van GS Media onrechtmatig jegens Sanoma, omdat met het plaatsen de hyperlinks het GeenStijl-publiek in hoge mate werd gefaciliteerd om de illegaal geplaatste, en zonder deze hyperlinks niet op eenvoudige wijze vindbare, foto’s te bekijken. GeenStijl had ook de uitsnede niet mogen plaatsen want aan de voorwaarden van een beeldcitaat voldeed die uitsnede niet.

Bij de Hoge Raad

Sanoma heeft beroep ingesteld op het oordeel dat het plaatsen van hyperlinks niet als een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin kan worden aangemerkt. In de uitspraak die de Hoge Raad op 3 april deed, gaat het Hof uitgebreid in op de twee arresten van het Europese Hof van Justitie, het Svensson-arrest (r.o. 6.2.2) en het BestWater-arrest (r.o. 6.2.4). En komt ook tot de conclusie dat, hoewel er wel degelijk het een en ander gezegd wordt door het Europese Hof over het linken naar materiaal dat zonder toestemming openbaar is gemaakt, het antwoord niet expliciet gegeven wordt.

[…] [Dat] de vraag of sprake is van een mededeling aan het publiek indien het werk weliswaar eerder is openbaar gemaakt, maar zonder toestemming van de rechthebbende, niet zonder redelijke twijfel kan worden beantwoord. Enerzijds ligt aan de rechtspraak van het HvJEU over het begrip ‘mededeling aan het publiek’ ten grondslag dat moet worden nagegaan of met de desbetreffende interventie een publiek wordt bereikt dat niet in eerder door de rechthebbende gegeven toestemming begrepen moet worden geacht, hetgeen strookt met het exclusieve recht van de rechthebbende om het werk te exploiteren. Anderzijds wordt, indien een werk reeds vindbaar is op het internet voor het algemene publiek, met het plaatsen van een hyperlink naar die vindplaats feitelijk geen nieuw publiek bereikt. Daarnaast moet in aanmerking worden genomen dat via het internet zeer veel werk te vinden is dat zonder toestemming van de rechthebbende is openbaar gemaakt. Voor de exploitant van een website zal het niet steeds eenvoudig zijn om, wanneer hij beoogt een hyperlink naar een vindplaats van een werk te plaatsen, na te gaan of de rechthebbende toestemming heeft gegeven voor de eerdere plaatsing van dat werk. Zoals hiervoor is overwogen, kan het antwoord op voormelde vraag evenmin met voldoende zekerheid worden afgeleid uit de uitspraken van het HvJEU in de zaken Svensson en BestWater.

De Hoge Raad stelt daarom prejudiciële vragen aan het HvJEU over het mogen linken naar werken die zonder toestemming openbaar zijn gemaakt, zodat ze uitspraak kan doen in het cassatieberoep.

De vragen van uitleg aan het Europese Hof van Justitie

1.a Is sprake van een ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van art. 3 lid 1 van Richtlijn 2001/29 wanneer een ander dan de auteursrechthebbende door middel van een hyperlink op een door hem beheerde website verwijst naar een door een derde beheerde, voor het algemene internetpubliek toegankelijke website, waarop het werk zonder toestemming van de rechthebbende beschikbaar is gesteld?

De juridische versie van de cruciale vraag of je wel of niet mag linken naar werken die zonder toestemming openbaar gemaakt zijn. Oftewel, maak je inbreuk op het auteursrecht van iemand – het doen van een mededeling aan het publiek is voorbehouden aan de rechthebbende – als je linkt naar zijn of haar werk dat zonder toestemming openbaar gemaakt is. Maar de Hoge Raad houdt ook alvast rekening met veelvoorkomende situaties met illegale content op het internet:

1.b Maakt het daarbij verschil of het werk ook anderszins niet eerder met toestemming van de rechthebbende aan het publiek is medegedeeld?

De fotorapportage in kwestie is in het decembernummer (2011) van de Playboy gepubliceerd. Ook voor een aanzienlijk deel van de werken op internet die daar zonder toestemming van de rechthebbenden staan, geldt dat ze in een andere vorm wel degelijk met toestemming openbaar gemaakt zijn (een ingescande versie van die rapportage in de Playboy is bijv. niet lastig te vinden dankzij de media-aandacht van toen). De Hoge Raad wil daarom ook duidelijkheid of dit een overweging is in het argument van het ‘al eerder medegedeeld aan het publiek’ van het HvJEU.

1.c Is van belang of de ‘hyperlinker’ op de hoogte is of behoort te zijn van het ontbreken van toestemming van de rechthebbende voor de plaatsing van het werk op de bij 1.a genoemde website van de derde en, in voorkomend geval, van de omstandigheid dat het werk ook anderszins niet eerder met toestemming van de rechthebbende aan het publiek is medegedeeld?

Of een werk wel of niet met toestemming online is geplaatst is, is natuurlijk bijzonder lastig vast te stellen. De Hoge Raad vraagt hier feitelijk of degene die een link plaatst een soort onderzoeksplicht heeft om te bepalen of een gelinkt werk met of zonder toestemming online is gezet.

2.a Indien het antwoord op vraag 1.a ontkennend luidt: is in dat geval wél sprake van een mededeling aan het publiek, of kan daarvan sprake zijn, indien de website waarnaar de hyperlink verwijst, en daarmee het werk, voor het algemene internetpubliek weliswaar vindbaar is, maar niet eenvoudig, zodat het plaatsen van de hyperlink het vinden van het werk in hoge mate faciliteert?

Indien je wel mag linken naar materiaal dat zonder toestemming online is geplaatst, kan er dan nog steeds wel sprake zijn van een nieuwe – inbreukmakende – openbaarmaking als een website een link plaatst naar een werk dat anders nauwelijks of niet gevonden zou zijn door het algemene internetpubliek? Dat is in de zaak tegen GeenStijl zeer relevant omdat de foto’s door een onbekende partij op de filelockerdienst Filefactory geplaatst zijn en hoewel dat theoretisch door anderen ook gevonden had kunnen worden, is het de link naar dat bestand toe vanaf GeenStijl die er bekendheid aan gaf. En dat geldt natuurlijk voor bijzonder veel illegale content die bij dergelijke diensten wordt geplaatst met het doel om er vanaf andere sites naar te kunnen verwijzen zonder zelf risico’s te lopen.

2.b Is bij de beantwoording van vraag 2.a van belang of de ‘hyperlinker’ op de hoogte is of behoort te zijn van de omstandigheid dat de website waarnaar de hyperlink verwijst voor het algemene internetpubliek niet eenvoudig vindbaar is?

Hier verfijnt de Hoge Raad vraag 1c en vraagt dus, behalve of de ‘linker’ moet weten dat iets zonder toestemming openbaar is gemaakt, ook of de ‘linker’ rekening moet houden met het potentiële publiek van het bestand of de site waarnaar verwezen wordt. Wat gezien de voorliggende casus een goede vraag is maar mijns inziens wel een klein beetje toestuurt naar een onderscheid tussen het verwijzen naar reguliere sites en naar filesharing-/filelockersites.

3. Zijn er andere omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden bij beantwoording van de vraag of sprake is van een mededeling aan het publiek indien door middel van een hyperlink toegang wordt verschaft tot een werk dat niet eerder met toestemming van de rechthebbende aan het publiek is medegedeeld?

Het Europese Hof van Justitie beantwoordt altijd zeer volledig de aan hen voorgelegde prejudiciële vragen maar beperkt zich ook tot die vragen. Dat is nou net de reden dat na het Svensson-arrest een BestWater-arrest moest komen en dat er nu een Sanoma-arrest nodig is, terwijl het nog steeds over hetzelfde onderwerp gaat. De Hoge Raad neemt geen risico’s op nog een vervolg en stelt de open vraag of het Europese Hof van Justitie nog iets wil toevoegen aan de uitspraak waar niet specifiek om gevraagd is.

Nu zullen we minstens een jaar moeten wachten voordat hopelijk het definitieve en volledige antwoord komt op de vraag of je wel of niet mag linken naar andermans werken op internet. Of ze nou met of zonder toestemming openbaar gemaakt zijn.

Wil je niet zo lang wachten? Dan kun je de (verwachte) antwoorden lezen die door prof. mr. Dirk Visser gegeven zijn naar aanleiding van de prejudiciële vragen die de Advocaat Generaal voorstelt in de conclusie van GeenStijl Media tegen Sanoma-Playboy-Britt Dekker in januari 2015. Die wijken wel wat af van de definitieve vragen maar gaan natuurlijk over precies dezelfde kwestie. Hij verwacht dat het HvJEU voortbouwt op beide eerdere arresten en links naar illegale werken als inbreuk op het auteursrecht zal bestempelen, inclusief dat het hierbij dus wel uitmaakt of de ‘linker’ op de hoogte is van het feit dat er naar werken gelinkt wordt die zonder toestemming openbaar zijn gemaakt.

#

Uitlenen van ebooks door bibliotheken: de prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

uitlenen van ebooksVandaag, 1 april, heeft de Haagse Rechtbank het definitieve vonnis (PDF) uitgesproken in de proefprocedure die door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) aangespannen was tegen de Stichting Leenrecht over het (kunnen) uitlenen van ebooks. In dit vonnis zijn een viertal prejudiciële vragen geformuleerd door de rechtbank die voorgelegd worden aan het Europese Hof van Justitie. Hiermee zal het hoogste Europese gerechtshof uitspraak moeten doen over de mogelijkheid  voor openbare bibliotheken om ebooks uit te kunnen lenen onder het huidige leenrecht.

Wat was ook al weer de aanleiding?

Het begon allemaal met het voor de VOB teleurstellende nieuws dat eind februari 2013 door minister Bussemaker naar buiten werd gebracht in de aanloop naar de nieuwe Bibliotheekwet. Zij concludeerde, met een uitgebreid onderzoeksrapport als basis, dat er geen wettelijke grondslag is voor het uitlenen van ebooks door openbare bibliotheken. Hoewel het uitlenen van fysieke boeken onder het leenrecht (of beter gezegd, de leenrechtexceptie) valt, geldt dat niet voor het uitlenen van ebooks. De leenrechtexceptie is ontwikkeld voor het mogen uitlenen van fysieke exemplaren en kan in zowel de Nederlandse Auteurswet als in de Europese richtlijnen niet ruimer worden geïnterpreteerd. Anders gezegd: bibliotheken kunnen ebooks niet uitlenen zonder dat rechthebbenden daar toestemming voor gegeven hebben.

De openbare bibliotheken hebben die route ook gevolgd – met het huidige ebookplatform als resultaat – maar de VOB startte desalniettemin op 19 juni 2013 een proefprocedure bij de Haagse rechtbank tegen de Stichting Leenrecht om een principiële uitspraak te krijgen waarmee het uitlenen van ebooks, net als voor papieren boeken, wel onder het leenrecht kan gaan vallen.

Leenrecht, uitputting van het distributierecht en ebooks?

Feitelijk wil de VOB dus de conclusie van minister Bussemaker, voortvloeiend uit dat onderzoeksrapport, ter discussie stellen dat er geen wettelijke grondslag is voor het uitlenen van ebooks door openbare bibliotheken. De relatief simpele handeling van het uitlenen van fysieke boeken door bibliotheken heeft echter wel de basis in het auteursrecht zitten.

Bij papieren boeken bestaat er iets dat uitputting van het distributierecht heet. Als iemand een exemplaar van een (papieren) boek aanschaft dan is die persoon ook de eigenaar van dat exemplaar. Dat exemplaar kan je doorverkopen, weggeven of uitlenen aan een ander zonder dat de auteur of uitgever zich daar tegen kan verzetten. Het distributierecht – het recht om te bepalen hoe een exemplaar verspreid mag worden – komt te vervallen zodra het exemplaar verkocht is. Het distributierecht is uitgeput.

Maar omdat het (grootschalig) uitlenen van exemplaren door bibliotheken kan botsen met de verkoop van dezelfde titels, is er – in 1996 – een wettelijke grondslag ingebouwd in (artikel 15c van) de Auteurswet die een vergoeding toekent aan de rechthebbenden als hun boeken geleend worden via de bibliotheken: het leenrecht. Sinds die tijd regelt een collectieve beheersorganisatie, de Stichting Leenrecht, het innen van de leenrechtvergoedingen bij de bibliotheken en het weer afdragen ervan aan de rechthebbenden. Auteurs ontvangen dus via de Stichting Leenrecht een vergoeding op basis van de uitleencijfers van de door hen geschreven boeken. Een regeling die uiteindelijk dus volledig gebaseerd is op het feit dat de rechten uitgeput zijn van boeken.

Datzelfde leenrecht willen de openbare bibliotheken graag gebruiken om ebooks te kunnen uitlenen maar daar voorziet de Auteurswet en het leenrecht nou net niet in, ook al worden ebooks nergens expliciet genoemd in de wetgeving. Maar de vraag of uitputting van distributierecht ook geldt voor digitale goederen, in dit geval gedownloade software, speelde wel in het UsedSoft/Oracle arrest. Sterker nog, het UsedSoft/Oracle arrest is gebaseerd op de interpretatie door het Europese Hof van Justitie van artikel 4 over uitputting uit dezelfde Europese auteursrecht-richtlijn 2001/29/EG. Het maakt het, onder specifieke voorwaarden, mogelijk om het gebruiksrecht/licentie van gedownloade software over te dragen aan een ander en daar zou je ook ebooks onder kunnen scharen volgens de VOB.

In de Nederlande auteursrechtwetgeving is niets opgenomen over het distributierecht of uitlenen van ebooks en het de reden waarom zowel het onderzoeksrapport als de minister tot de conclusie kwamen dat het in Nederland niet mogelijk is voor bibliotheken om onder gelijke voorwaarden als fysieke boeken ebooks aan te schaffen en uit te lenen. De Nederlandse regering kan hier niets aan veranderen en dat betekent dat ofwel het Europese auteursrechtenbeleid – waar de Nederlandse Auteurswet op gebaseerd is – gewijzigd moet worden of dat het Europese Hof van Justitie het huidige beleid anders moet gaan interpreteren.

De VOB stuurt aan op het laatste met de proefprocedure tegen de Stichting Leenrecht en nadat LIRA, Pictoright en het Nederlands Uitgeversverbond zich in deze rechtszaak aansloten bij de Stichting Leenrecht, vond op 27 mei 2014 de zitting plaats bij de Haagse rechtbank. Met het UsedSoft arrest in de hand vroeg de VOB de Haagse rechtbank om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie om zo die principiële uitspraak en (definitieve) interpretatie te krijgen.

Het tussenvonnis

Op 3 september 2014 oordeelde de rechtbank dat er inderdaad aanleiding bestaat om een aantal prejudiciële vragen – vragen om uitleg hoe de Europese wetgeving geïnterpreteerd moet worden – te stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Toen duurde het allemaal weer wat langer dan verwacht omdat zowel de VOB, LIRA, Pictoright en het NUV door de rechtbank geconsulteerd werden over de precieze formulering van de prejudiciële vragen. In eerste instantie zou het definitieve vonnis uitgesproken worden op 26 november 2015 maar werd dit vervolgens drie keer aangehouden: eerst tot 7 januari 2015, toen tot 18 februari 2015 en vervolgens tot vandaag, 1 april 2015.

Uit het tussenvonnis bleek al dat de interpretatie van het UsedSoft-arrest en uitputting van het distributierecht nauwelijks een rol speelde in de overwegingen bij de Haagse Rechtbank. De rechtbank wil wel graag opheldering van het Europese Hof van Justitie, maar spitst de zaak toe op de interpretatie van de Europese Leenrechtrichtlijn: kan het uitlenen van ebooks worden aangemerkt als uitlenen in de zin van de Leenrechtrichtlijn?

De rechtbank wil hierbij specifiek (en alleen) prejudiciële vragen stellen over het mogen uitlenen van downloadbare romans, verhalenbundels, biografieën, reisverslagen, kinderboeken en jeugdliteratuur. Daarnaast gaat het de rechtbank om het one copy, one user-model, waarbij een ebook niet meer beschikbaar is voor anderen indien dit uitgeleend is. In een vervolgvraag wil de rechtbank nog wel weten van het Europese Hof of het distributierecht uitgeput is als uitgevers een ebook na verkoop beschikbaar hebben gesteld maar ziet dat zelf niet als het belangrijkste argument voor het kunnen uitlenen van ebooks.

De vragen aan het Europese Hof van Justitie

In het definitieve vonnis valt te lezen dat alle betrokken partijen hun best hebben gedaan om hun eigen interpretaties toe te laten voegen in de formuleringen. Daar is de vraagstelling mijns inziens niet beter van geworden want ik moest het toch echt meerdere keren lezen voordat ik snapte wat er precies gevraagd werd van het Europse Hof van Justitie.

De Haagse Rechtbank stelt de volgende prejudiciële vragen aan het Hof:

1. Dienen de artikelen 1 lid 1,2 lid 1 sub b en 6 lid 1 van richtlijn 2006/115 aldus te worden uitgelegd dat onder “uitlening” als daar bedoeld mede is te verstaan het zonder direct of indirect economisch of commercieel voordeel via een voor het publiek toegankelijke instelling voor gebruik ter beschikking stelten van auteursrechtelijk beschermde romans, verhalenbundels, biografieën, reisverslagen, kinderboeken en jeugdliteratuur:
– door een kopie in digitale vorm (reproductie A) op de server van de instelling te plaatsen en het mogelijk te maken dat een gebruiker die kopie door middel van downloaden kan reproduceren op zijn eigen computer (reproductie B),
– waarbij de kopie die de gebruiker tijdens het downloaden maakt (reproductie B), na verloop van een beperkte termijn niet meer bruikbaar is, en
– waarbij andere gebruikers gedurende die termijn de kopie (reproductie A) niet kunnen downloaden op hun computer?

Het one copy one user model wordt (nogal onnodig volgens mij) in processen uitgeschreven maar dit is meteen de hamvraag: kan het uitlenen van ebooks middels het one copy one user model worden aangemerkt als uitlenen in de zin van de Europese Leenrechtrichtlijn?

2. Als vraag 1. bevestigend moet worden beantwoord, staat artikel 6 van richtlijn 2006/115 en/of een andere bepaling van het Unierecht eraan in de weg dat lidstaten aan de toepassing van de in artikel 6 van richtlijn 2006/115 opgenomen beperking op het uitleenrecht de voorwaarde stellen dat de door de instelling ter beschikking gestelde kopie van het werk (reproductie A) in het verkeer is gebracht door een eerste verkoop of andere eigendomsovergang van die kopie in de Unie door de rechthebbende of met zijn toestemming in de zin van artikel 4 lid 2 van richtlijn 2001/29?

Hier komt de uitputting van het distributierecht aan bod (artikel 4, lid 2 van de Auteursrechtrichtlijn) terwijl artikel 6 van de Leenrechtrichtlijn regelt dat auteurs een vergoeding ontvangen voor de uitleningen. In het geval dat het uitlenen van ebooks inderdaad toegestaan is, geldt dan dezelfde voorwaarde (als bij papieren boeken) dat het uitlenen alleen mag plaatsvinden met een legitiem verkregen exemplaar dan wel met toestemming van de rechthebbende? Hieruit kun je dan afleiden of het distributierecht ook bij de eerste verkoop van een ebook uitgeput is want daar is het vergoedingenstelsel op gebaseerd..

3. Als vraag 2. ontkennend moet worden beantwoord, stelt artikel 6 van richtlijn 2006/115 andere eisen aan de herkomst van de door de instelling ter beschikking gestelde kopie (reproductie A), zoals bijvoorbeeld de eis dat die kopie is verkregen uit legale bron?

Mocht het Hof niet mee willen gaan in het scheppen van de voorwaarde dat er een eerste verkoop van een ebook plaats dient te vinden voordat het uitgeleend kan worden, biedt artikel 6 van de Leenrechtrichtlijn ruimte om andere eisen te stellen aan waar een uitleenbaar ebook vandaan mag komen. Hiermee willen de uitgevers voorkomen dat doorverkochte/gedoneerde/illegale of op andere wijze verkregen ebooks door bibliotheken uitgeleend kunnen worden en er afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van een ebook(titel).

4. Als vraag 2. bevestigend moet worden beantwoord, dient artikel 4 lid 2 van richtlijn 2001/29 aldus te worden uitgelegd dat onder de eerste verkoop of andere eigendomsovergang van materiaal als daar bedoeld mede wordt verstaan het op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van een digitale kopie van auteursrechtelijk beschermde romans, verhalenbundels, biografieën, reisverslagen, kinderboeken en jeugdliteratuur?

Mocht het Hof wel mee gaan in het scheppen van de voorwaarde van een eerste verkoop, dan wil de Haagse Rechtbank expliciet weten of met de verkoop van een ebook(exemplaar) het distributierecht uitgeput is. Ook dit is een belangrijke vraag aangezien de rechtszaak tegen Tom Kabinet daar eveneens om draait. Er ligt overigens een Allposters/Pictoright arrest van begin dit jaar van het Europese Hof van Justitie dat een uitspraak doet over de uitputting van het distributierecht en lijkt te concluderen dat dit alleen maar van toepassing kan zijn op fysieke en tastbare werken. De Haagse Rechtbank ziet echter nog voldoende ruimte voor een andere interpretatie door het Hof en stelt de vraag dus alsnog.

En nu? Nu is het wachten tot het Europese Hof van Justitie antwoord gaat geven. Dat zal minimaal nog een jaar duren tenzij er eerder een herziening van de Europese Auteursrechtrichtlijn plaatsvindt natuurlijk. Maar daar zullen we nog wel wat langer op moeten wachten.

Verder lezen: Rapport online uitlenen van ebooks door bibliotheken (Rijksoverheid) / Over leenrecht en het uitlenen van ebooks door bibliotheken (Vakblog) / Principles for Library eLending (IFLA) / Auteurs en uitgevers waarschuwen voor marktverstoring door bibliotheken (NUV) / Reactie van VOB op de brief van NUV en VvL (VOB) / Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de EU-herziening van het auteursrechtelijk kader (Overheid.nl) / NUV reageert op standpunt regering auteursrecht (NUV) / Proefprocedure e-books en leenrecht (VOB) / Over posters op canvas, uitputting van distributierecht en wat dit te maken heeft met het kunnen uitlenen van ebooks (Vakblog) / Vonnis van de Haagse Rechtbank d.d. 1-4-2015 met prejudiciële vragen (Rechtspraak.nl)
Afbeelding via Pixabay met CC0 verklaring

#

Van Europa mogen ebooks (echt) niet onder het lage btw-tarief vallen

ebooks niet onder laag btw-tariefHet Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Europese lidstaten geen lager btw-tarief mogen rekenen voor ebooks en dat Frankrijk en Luxemburg hun verplichtingen niet nakomen zoals die in de Europese richtlijn 2006/112/EG zijn afgesproken. Het lijkt daarmee het einde te zijn van een langdurige discussie.

In Nederland verschilt het een beetje per uitgever (en vaak per titel) maar gemiddeld betaal je nog steeds tussen de 60% en 75% van de papieren prijs voor een ebook. Bij het vaststellen van die prijs spelen diverse zaken een rol maar een belangrijke factor is het hoge btw-tarief voor ebooks. Ebooks worden gezien als een digitale dienst en hiervoor wordt in Nederland niet het lage btw-tarief van 6% gerekend maar het reguliere tarief van 21%. Je betaalt dus vanuit de basis al meer voor een ebook dan voor een papieren boek.

Wie heeft dat hoge btw-tarief voor ebooks bedacht?

Nu heeft Nederland dat niet zelf bedacht om ebooks in het hogere btw-tarief te plaatsen. Het is een Europese richtlijn (2006/112/EG) die stelt dat in de lidstaten digitaal geleverde goederen/diensten niet uitgezonderd zijn van dat hoge tarief. En aangezien in de richtlijn is opgenomen dat standaard het reguliere (hoge) btw-tarief geldt tenzij iets daar als uitzondering op benoemd is, vallen de niet als uitzondering genoemde ebooks onder dat hogere btw-tarief.

Nou levert dat in de praktijk de vreemde situatie op dat verschillende vormen van eenzelfde werk (een boek) dus verschillend belast worden. Vreemd omdat het dus voor de zowel de btw als prijsstelling verschil uitmaakt of je een boek koopt in fysieke vorm of dat je die koopt als ebook. Dat verschil leidt ook tot (oneerlijke) concurrentie omdat in de Europese lidstaten uiteenlopende btw-tarieven gelden. Er gaan dan ook al lange tijd geluiden op – ook binnen de EU – om de btw-tarieven gelijk te trekken tussen papieren en digitale media.

Maar zover is het nog (lang) niet

Nederland volgt braaf de Europese afspraken en heft het reguliere btw-tarief dat hier 21% is. Maar in Europa zijn enkele minder brave landen te vinden op dit punt. Frankrijk en Luxemburg hebben er voor gekozen om juist hun lage btw-tarief te rekenen voor ebooks. In Frankrijk is dat 5,5% en in Luxemburg slechts 3%, wat de reden is dat Apple, Barnes and Noble, Amazon en Kobo hun respectievelijke Europese hoofdkwartieren in het groothertogdom gevestigd hebben. Het stelt deze partijen in staat slechts 3% btw in rekening te brengen bij de aankoop van ebooks.

Als je een Nederlands ebook koopt bij Bol.com betaal je 21% btw terwijl je dus 3% betaalt als je een Engelstalig ebook bij Apple, Amazon of Kobo koopt. Dat betekent overigens echt niet dat je altijd goedkoper uit bent bij die laatsten – je ziet zelfs onderling flinke verschillen – maar 18% maakt wel een flink verschil.

Nieuwe btw-wetgeving … maar niet voor ebooks

Om een einde aan die oneerlijke concurrentie te maken heeft de EU vanaf 1 januari 2015 nieuwe btw wetgeving ingevoerd die door alle lidstaten overgenomen moet worden. Die nieuwe regels stellen dat bij de aankoop van digitale goederen (waaronder ebooks) dan het btw-tarief geldt van het land waarin de koper zich bevindt en niet meer het land waar de verkoper (juridisch) in gevestigd is. Dan heeft het dus weinig zin voor bedrijven om zich in Luxemburg te gaan vestigen. Hoewel deze nieuwe wetgeving inmiddels al 2 maanden van kracht is lijkt het nog niet heel veel impact te hebben op de prijzen van ebooks overigens.

Ondertussen kondigde de Europese Commissie al in 2012 aan een rechtszaak bij het Europese Hof van Justitie aan te spannen tegen Frankrijk en Luxemburg voor het heffen van het lage btw-tarief voor ebooks, nadat beide landen weigerden zich alsnog te conformeren aan de mening van de Commissie dat het hogere tarief van toepassing is.

En het Europese Hof van Justitie beslist

Het heeft dus even geduurd maar gisteren sprak het Europese Hof van Justitie zich uit in twee (gelijksoortige) vonnisen [Frankrijk en Luxemburg] over deze kwestie. Het HofvJEU schaart zich achter de interpretatie van de Europese Commissie dat beide landen in strijd handelen met de btw-richtlijn (persbericht PDF).

In de btw-richtlijn is in artikel 98 sprake van de mogelijkheid om – naast het normale (hoge) btw-tarief – ook een verlaagd tarief toe te passen. In lid 2 van dat artikel wordt aangegeven dat het uitsluitend om een beperkt aantal categorieën goederenleveringen en diensten gaat en wordt verwezen naar een bijlage (III) waar ze uitputtend in opgenoemd worden:

levering van boeken, op alle fysieke dragers, ook bij uitlening door bibliotheken (met inbegrip van brochures, folders en soortgelijk drukwerk, albums, platen-, teken- en kleurboeken voor kinderen, gedrukte of geschreven muziekpartituren, landkaarten en hydrografische en soortgelijke kaarten), kranten en tijdschriften, voor zover niet uitsluitend of hoofdzakelijk reclamemateriaal.

Datzelfde artikel 98 lid 2 eindigt echter met nog een voorbehoud: De verlaagde tarieven zijn niet van toepassing op langs elektronische weg verrichte diensten. En tja, in bijlage II staat daar ook een definitie van: de levering van beelden, geschreven stukken en informatie en de terbeschikkingstelling van databanken.

Frankrijk en Luxemburg beargumenteren beide dat ebooks onder de term ‘boeken’ vallen zoals in bijlage III genoemd worden maar het Europese Hof gaat daar niet in mee omdat de toevoeging ‘op alle fysieke dragers’ de ebooks uitsluiten. Het Hof vindt ook het argument dat voor het lezen van ebooks toch echt een fysieke drager nodig is (computer, tablet of ereader) niet valide omdat deze drager niet meegeleverd wordt met het ebook en stelt vast dat de levering van ebooks valt onder het voorbehoud van artikel 98 lid 2 van een ‘op langs elektronische weg verrichte dienst’ waar het kunnen heffen van een verlaagd btw-tarief niet op van toepassing is.

Luxemburg gooit nog wel enkele extra juridische argumenten in de strijd maar krijgt hier ook nul op rekest. Omdat artikel 99 van de btw-richtlijn ook nog stelt dat een verlaagd btw-tarief niet onder de 5% mag liggen krijgt Luxemburg ook nog een extra ‘standje’ voor het tarief van 3% dat geheven wordt.

Wat betekent dit nu?

Het Europese Hof van Justitie spreekt zich nu dus expliciet uit dat het leveren van ebooks geen goederenlevering is maar een elektronische dienst waarvoor niet een verlaagd btw-tarief gehanteerd mag worden door de Europese lidstaten. Hoewel het Hof alleen maar uitspraak doet over de intepretatie van de huidige Europese btw-richtlijn – en geen straffen op kan leggen aan beide landen – ligt het voor de hand dat Luxemburg het btw-tarief op ebooks zal moeten verhogen naar 17% terwijl Frankrijk dit zal moeten verhogen naar 20%. De verlaagde tarieven blijven wel gelden voor papieren boeken dus in die twee landen ontstaat hetzelfde ‘probleem’ als in Nederland met een kloof van (ruim) 14% tussen boeken in fysieke vorm en boeken in digitale vorm.

Over boeken in fysieke vorm gesproken, daar merkt het persbericht over op dat de uitspraak ruimte laat voor de mogelijkheid om een verlaagd btw-tarief te introduceren voor boeken op een fysieke drager, zoals papieren boeken. Dat strekt zich echter ook uit tot ebooks die via een fysieke drager geleverd worden, iets waar we in Nederland ervaring mee hebben zoals (o.a.) de Ebookstick waarbij meerdere ebooks op een usb-stick te koop worden aangeboden. Heel praktisch is dat natuurlijk niet aangezien verzend- en productiekosten het btw-voordeel grotendeels of volledig teniet zullen doen maar wetgeving kijkt nou eenmaal niet naar hoe praktisch en uitvoerbaar iets is.

De discussie of ebooks wel of niet onder een verlaagd btw-tarief kunnen vallen lijkt hiermee voorlopig beëindigd te zijn. De enige manier om deze discussie opnieuw te gaan voeren is middels een aanpassing van de Europese btw-richtlijn zodat ebooks wel expliciet benoemd worden als een categorie waarvoor een verlaagd btw-tarief kan gelden. Hoewel ik denk dat dit zo snel mogelijk gedaan zou moeten worden vrees ik dat het nog wel eens vele jaren kan gaan duren voordat het zo ver is.

*Als* het ooit zover komt natuurlijk.

#

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top