MOOCs en open education kunnen het hoger onderwijs veranderen

moocs
Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn online cursussen, een vorm van online onderwijs, van vooral (buitenlandse) universiteiten die vrij toegankelijk zijn in de zin dat er geen toegangseisen en kosten zijn. Ze hebben geen limiet wat betreft het aantal deelnemers (vandaar ook massive) en ondanks dat ze door hoger onderwijsinstellingen aangeboden worden kan iedere geïnteresseerde er aan meedoen maar krijg je geen studiepunten. MOOCs zijn geen (deel van een) opleiding en ze maken daarmee dus per definitie geen onderdeel uit van het reguliere onderwijs van die onderwijsinstelling.

Maar MOOCs en open education – alle onderwijsactiviteiten die toegankelijk zijn voor het brede publiek – zijn succesvol gebleken bij dat brede publiek. Zeer succesvol zelfs. Het zijn namelijk niet alleen de hoger onderwijsinstellingen die ermee aan de slag zijn gegaan. Particuliere initiatieven zoals o.a. de Kahn AcademyTED Education en Coursera leggen niet alleen de lat hoog maar laten vooral zien dat er alternatieven zijn voor de traditionele vormen van onderwijs.

Dat ‘traditionele’ onderwijs in de onderwijsinstellingen gaat natuurlijk ook met hun tijd mee. Afstandsleren, blended learning, flipped classrooms, er zijn vele ontwikkelingen gaande om nieuwe vormen van onderwijs toe te passen in Nederland (en daarbuiten). En met MOOCs wordt er door onderwijsinstellingen geëxperimenteerd en geconcurreerd met die alternatieven.

Het succes van en de interesse in MOOCs heeft vooral te maken met het toegankelijkheid. Open online onderwijs bereikt potentieel veel meer mensen die niet perse verbonden zijn aan een onderwijsinstelling. Mensen kunnen op basis van hun interesse deelnemen aan een MOOC en alle lessen zijn online te bekijken. Mits door experts gegeven en ondersteund door goed onderwijsmateriaal kunnen deelnemers thuis – met een eigen planning – de stof doornemen. Natuurlijk, het feit dat het gratis is maakt ook deel uit van de populariteit maar wat voor impact hebben MOOCs en open education op dat reguliere onderwijs? Welke kansen biedt het en welke risico’s kan het opleveren?

In Nederland
Enkele universiteiten zijn in navolging van hun buitenlandse collega’s ook voorzichtig begonnen met MOOCs. Daar zal zeker interesse voor zijn – de kracht van gratis onderwijs valt niet te onderschatten – maar wat moet dat reguliere onderwijs er mee? Trekt (het aanbieden van) een MOOC extra en nieuwe studenten naar het reguliere onderwijs van die onderwijsinstellingen? Is dat voldoende of komt dat reguliere onderwijs ook onder druk te staan? Hoe lang nog voordat een particuliere aanbieder van onderwijs een onderwijsprogramma aanbiedt dat bestaat uit online cursussen van anderen?

Het zijn vragen en gedachten die vooral speculeren over wat het hoger onderwijs met MOOCs en open education zou kunnen doen. En waar ik door geïntrigeerd raakte dankzij een Google Hangout videointerview die collega Erik Hulsken met Windesheim CvB-lid Jan Willem Meinsma had over innovatie en MOOCs in het hoger beroepsonderwijs.

In dat interview schetst Meinsma o.a. de potentiële bedreiging van externe onderwijsaanbieders die met onderwijscontent van anderen programma’s kunnen aanbieden waarbij ze zelf alleen de toetsing verzorgen. Maar ook de centrale rol die een ministerie van OCW zou kunnen (moeten?) spelen in het aanbesteden van online onderwijsprogramma’s bij hoger onderwijsinstellingen en daar het bekostigingsstelsel op aan te passen. Om op die manier de kwaliteit te kunnen borgen maar ook antwoorden te vinden op de vragen wie online onderwijs moet ontwikkelen, wie dat het beste kan toetsen en wie het daadwerkelijk moet geven.

Hij voorziet ook twee scenario’s van specialisaties bij bestaande opleidingen. Een scenario en keuze om je op de kennis te focussen. Met grote ontwikkelkracht, samen met lectoren, focussen op het ontwikkelen, inrichten en geven van online onderwijsprogramma’s. Maar ook een scenario en keuze voor opleidingen om te focussen op studenten met intensieve begeleiding, onderwijscontent – van anderen!- op maat zonder daadwerkelijk zelf te doceren.

Of het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs zo radicaal kan veranderen vraag ik me af. Maar het zijn ideeën die goed passen bij de blended learning ontwikkelingen die nu al gaande zijn in het onderwijs. De druk die gratis MOOCs, vrij beschikbare weblectures en al die open education initiatieven kunnen leggen op dat onderwijsstelsel is zeker niet fictief. MOOCs en open education kunnen niet alleen het hoger onderwijs veranderen, ze gaan dat ongetwijfeld ook doen.

Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan doen.

#

Over auteursrecht bij weblectures en MOOCs

auteursrecht bij weblecturesOok in het onderwijs geldt dat je goed op het auteursrecht moet letten bij het gebruiken en ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Of je nou in een klas les staat te geven met behulp van boeken en readers of bijna 100% digitaal les geeft in een digitale leeromgeving, je hebt te maken met andermans rechten. Gelukkig zijn er enkele uitzonderingen op het auteursrecht benoemd in de Auteurswet – met als belangrijkste de onderwijsexceptie – die iets meer ruimte geven voor gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in het onderwijs. Maar zijn die wel van toepassing als je met online onderwijs begint? Hoe zit het met auteursrecht bij weblectures en MOOCs?

Auteursrecht in het (hoger) onderwijs
De basis van het auteursrecht is niet complex. Als je een werk maakt ben je de rechthebbende en bepaal jij wat er met dat werk mag gebeuren. Voor iemand die een werk van een ander wil gebruiken is het daarmee ook simpel: je hebt de toestemming nodig van de rechthebbende om het te mogen gebruiken. Diegene die het auteursrecht heeft op een werk kan het aan je weggeven, kan daar bepaalde voorwaarden en eisen aan stellen en kan je (natuurlijk) om een vergoeding daarvoor vragen.

Om nou te voorkomen dat iedereen, die voor onderwijsdoeleinden graag gebruik wil maken van andermans werken, voor elke werk individueel toestemming moet vragen aan de rechthebbende (en daar moet gaan onderhandelen over een eventueel te betalen bedrag) is er een uitzondering in de Auteurswet opgenomen. Artikel 16, de zogenaamde onderwijsexceptie stelt: “als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de verveelvoudiging of openbaarmaking van gedeelten ervan uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd.”

Er moet echter nog steeds wel een vergoeding betaald worden en dat is waar de ‘Readerovereenkomst’ vandaan komt, voluit Overeenkomst voor de overname van korte auteursrechtelijk beschermde werken en van (korte) gedeelten uit auteursrechtelijk beschermde werken in onderwijspublicaties van hogescholen, waaronder readers. Voor de HBO instellingen – voor de universiteiten geldt deze regeling vooralsnog niet meer – voorziet de readerovereenkomst dat zowel toestemming als betaling centraal via Stichting PRO wordt geregeld.

De HBO instellingen kennen een vergelijkbare regeling als het gaat om het vertonen van film- en videomateriaal. Hoewel de Auteurswet al een vertoningsbeperking bevat die het mogelijk maakt om een beschermd (film)werk te vertonen in een leslokaal in het kader van niet-commercieel onderwijs, verruimt de regeling met Videma de mogelijkheden aanzienlijk en worden bijna alle vertoningen van film- en videomateriaal toegestaan, zowel in leslokalen als daarbuiten.

De meest bekende uitzondering in het auteursrecht is de citaatexceptie of citaatrecht. Het stelt je in staat om kleine delen van andermans werk zonder toestemming en vergoeding te citeren in onderwijsmateriaal, presentatie of werkstuk mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. Het probleem ermee is dat de criteria op enkele punten erg subjectief zijn en op zijn minst voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. En dan vooral de interpretatie van jou als hergebruiker dat het mag en de interpretatie van een rechthebbende dat het niet mag. Voor (Powerpoint) presentaties levert dat in de praktijk geen problemen op maar voor onderwijsmateriaal zou ik er niet op vertrouwen. Maar dat is ook niet nodig aangezien een kort citaat ook al afgedekt is door de Readerovereenkomst.

Wil je andermans werk gebruiken voor je eigen onderwijs en dat staat al ergens op internet? Dan kun je alle auteursrechtdiscussies omzeilen door er eenvoudigweg naar toe te linken. Links zijn geen openbaarmakingen of verveelvoudigingen in auteursrechtelijke zin en dus hoef je geen toestemming te vragen of een vergoeding te betalen.

Het laatste aspect van gebruik van auteursrechtelijk beschermde content ten behoeve van het onderwijs dat relevant is – ook al zijn er ongetwijfeld nog meer te vinden – gaat over gelicenseerde content. Dat is dus alle content waar de onderwijsinstelling (bijna altijd via de bibliotheek) toegang tot heeft via (wetenschappelijke) databanken of andere sites. Voor deze content betaalt de instelling dan ook en in de voorwaarden – de licentie – staat vermeld hoe deze content gebruikt mag worden door het onderwijs. Het gaat dus altijd om speciaal voor onderwijsdoeleinden aangeschafte content.

In het reguliere onderwijs, zowel met fysiek materiaal als digitaal materiaal in o.a. digitale leeromgevingen, kun je van de bovenstaande uitzonderingen, regelingen en werkwijzen gebruik maken om je onderwijsmateriaal samen te stellen. Maar de (digitale) ontwikkelingen staan ook niet stil in het onderwijs natuurlijk. Hoe moet je omgaan met onderwijsmateriaal in de niet zo reguliere vormen van onderwijs?

Weblectures en MOOCs
Weblectures bestaan al vele jaren. Een weblecture is een opname van bijvoorbeeld een presentatie, een (hoor)college, een lezing of een workshop die achteraf online bekeken kan worden door studenten. Het is ook een verzamelterm voor allerlei vormen van didactisch gebruik van video opnames, van korte instructiefilmpjes (kennisclips) en 1 op 1 opnames van hoorcolleges tot interactieve streams die ter vervanging van reguliere colleges zijn.

Weblectures zijn al behoorlijk ingeburgerd in het hoger onderwijs.  Desondanks kun je het niet als een reguliere vorm van onderwijs rekenen en auteursrechtelijk zijn er ook enkele kanttekeningen te plaatsen. De eerste heeft te maken met de toestemming die rechthebbenden gegeven hebben. Als je toestemming vraagt dan vraag je die toestemming voor een specifieke toepassing. De licentievoorwaarden voor content zijn daar een goed voorbeeld van maar het geldt ook voor de vertoningsbeperking en de Videmaregeling. Er is bijvoorbeeld toestemming gegeven om videocontent in een leslokaal te mogen gebruiken maar dat is niet hetzelfde als dat college – inclusief de vertoning van de videocontent – opnemen en later beschikbaar stellen.

Het tweede heeft te maken met het openbaar maken. Als weblectures alleen maar toegankelijk zijn voor de studenten die ook bij dat specifieke college zouden kunnen zijn dan is dit punt niet zo’n probleem. Het wordt wel wat anders op het moment dat een weblecture voor de gehele wereld beschikbaar wordt gemaakt. Niet alleen verandert dat het toestemmingspunt van hierboven drastisch maar openbaar maken is nou net het recht van de auteursrechthebbende. De onderwijsexceptie zou dan wel eens niet meer toepassing kunnen zijn (de Readerovereenkomst sowieso niet!), het gebruikte onderwijsmateriaal is dan zeer waarschijnlijk in overtreding van de licentievoorwaarden als er gelicenseerde content is gebruikt en zelfs de citaatexceptie komt onder druk. Het is één ding om content te citeren in een Powerpoint presentatie, het is wel wat anders als die Powerpoint ‘uitgezonden’ wordt aan een breed publiek.

En als je het over openbaar maken en een breed publiek hebt, dan kom je ook snel uit bij MOOCs. Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn online cursussen die vrij toegankelijk zijn in de zin dat er geen toegangseisen en kosten zijn. Ze hebben geen limiet wat betreft het aantal deelnemers en die deelnemers ontvangen geen studiepunten. Ze maken daarmee dus per definitie geen onderdeel uit van het reguliere onderwijs van een onderwijsinstelling! Nog meer dan bij weblectures zijn een groot deel van de auteursrechtelijke mogelijkheden niet van toepassing bij het ontwikkelen en beschikbaar maken van begeleidend onderwijsmateriaal.

De verschillen tussen regulier onderwijs en de weblectures/MOOCs
Als je de vijf regelingen en werkwijzen afloopt zie je grote verschillen tussen het reguliere onderwijs, waar die regelingen en werkwijzen ook voor bedacht zijn, en de mogelijkheden die je overhoudt voor weblectures en MOOCs.

 • Onderwijsexceptie
  De in de artikel 16 Aw genoemde uitzondering stelt dat je zonder toestemming werken mag gebruiken ter toelichting van het onderwijs zolang dat maar niet op commerciële basis is. Als je puur naar de wettekst kijkt is er geen probleem bij weblectures aangezien die altijd onderdeel uitmaken van het reguliere (niet commerciële) onderwijsprogramma. Voor MOOCs geldt dit echter niet en hoewel het absoluut een vorm van onderwijs is zonder een commercieel doel, is de invulling van artikel 16 Aw gericht op het reguliere onderwijsprogramma van een onderwijsinstelling. Daarmee zou het zeer waarschijnlijk zelfs voor HBO instellingen – met de Readerovereenkomst – al lastig worden met weblectures als die publiek toegankelijk gemaakt worden. De Readerovereenkomst zou niet van toepassing zijn en het onderwijsmateriaal dat gebruik maakt van deze regeling zou niet gebruikt mogen worden in openbare weblectures;
 • Vertoningsbeperking
  Met het online ‘uitzenden’ van je lessen – of het nou weblectures of MOOCs zijn – kom je meteen in de knel met eventueel gebruikt videomateriaal van derden. Noch de vertoningsbeperking noch de Videma regeling dekken dit af;
 • Citaatexceptie
  In principe blijven de (on)mogelijkheden van het citaatrecht hetzelfde bij weblectures of MOOCs. Op het moment dat honderden, zo niet duizenden, mensen toegang hebben tot een weblecture of MOOC kan dat in theorie discussies oproepen bij een rechthebbende of er terecht geciteerd wordt. Hoe bekender (commerciëler) het geciteerde werk is, hoe lastiger het kan worden. En je kunt dus niet terugvallen op de Readerovereenkomst;
 • Linken
  Linken mag en kan eigenlijk altijd en dus is dit een werkwijze die ook bij weblectures en MOOCs goed gebruikt kan worden. Vooral om te linken naar auteursrechtelijk beschermde content die anders niet gebruikt zou mogen worden bij weblectures of MOOCs;
 • Gelicenseerde content
  Bij gelicenseerde content kom je ook meteen in de knel. Juist omdat die content gelicenseerd is voor gebruik in het onderwijs zijn er in bijna alle gevallen clausules in de licentie opgenomen hoe die content gebruikt mag worden. In de praktijk is dat beperkt tot raadpleging van de content door studenten en docenten van die instelling en het gebruik van die content in de modules van de digitale leeromgeving. Op het moment dat die content toegankelijk gemaakt wordt buiten die doelgroep – theoretisch bij een openbare weblecture en in alle gevallen bij een MOOC – ben je in overtreding van die voorwaarden.

Waar moet je op letten qua auteursrecht bij weblectures en MOOCs?
Het allerbelangrijkste is uiteindelijk dat je als docent of maker van een weblecture of MOOC bewust bent van het verschil tussen een openbare les en een reguliere les. En dan niet alleen dat je opgenomen wordt en iedereen later al je uitspraken onder de loep kan nemen. Of de didactische verschillen die een ander medium met zich meebrengt. Nee, het verschil waar je je bewust van moet zijn is dat je met publiek toegankelijk onderwijs eigenlijk zo min mogelijk kennisproducten van anderen moet gebruiken. De beste manier om geen problemen met auteursrechten te krijgen is om zelf geschreven onderwijsmateriaal te gebruiken.

Maak je toch gebruik van andermans materiaal? Denk dan o.a. aan de volgende tips:

 • Gebruik geen videomateriaal in de opgenomen les zelf. Sowieso lijkt het me lastig kijken naar een opname binnen een opname maar je kunt veel beter linkjes bij de weblecture of MOOC plaatsen naar het videomateriaal. Dat kan via databanken als Academia zijn in het geval van weblectures maar ook naar Uitzending Gemist, YouTube, Vimeo, TED of andere videosites;
 • Gebruik je voor een publieke weblecture of MOOC bestaande readers? Ga er dan van uit dat je die niet zo maar kunt gebruiken en verspreiden. Loop ze na en vervang ze door artikelen die je wel mag gebruiken. Het moet dan materiaal zijn dat je zelf geschreven hebt, waar geen auteursrecht (meer) op zit of waar je toestemming voor gekregen hebt van de maker. En dan expliciet toestemming om het voor een publieke weblecture of MOOC te gebruiken!;
 • Screen de Powerpoint of Prezi presentatie die je als basis voor de online lessen gebruikt. Verwijder of vervang (beeld)citaten die discutabel zijn. Ze zijn hoe dan ook discutabel als ze alleen maar ter verfraaiing van de presentatie worden gebruikt. Citeer alleen als je het echt noodzakelijk acht om iets uit te leggen;
 • Niet zelf geschreven? Link dan waar mogelijk naar andermans materiaal. Of het nou video’s zijn, interessante rapporten of websites. Er is zoveel online te vinden dat het niet alleen handig maar ook gewoon logisch is om gebruik te maken van linkjes bij online onderwijs: een reader kan uitstekend bestaan uit linkjes. De links moeten natuurlijk wel stabiel zijn (niet van de 1 op andere dag veranderen), correct zijn (dus geen sessieid’s bevatten of andere zaken die links al snel niet meer laten werken), bij voorkeur permalinks zijn en je moet ook controleren of die links werken buiten de muren van je eigen instelling. Niets is vervelender als je linkt naar iets dat vanaf thuis niet te raadplegen is.

Ik ben benieuwd of dit onderwerp eigenlijk wel leeft in het (hoger) onderwijs. Mocht je aanvullingen of zelf ook tips hebben, dan hoor ik het graag!

@foto via Flickr door Paul Gallo

#

 • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
  Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top