tom kabinet header tweedehands ebooks

Vragen over verkopen van tweedehands ebooks aan het Europese Hof van Justitie

In de zaak van de Mediafederatie (tot recentelijk het Nederlands Uitgeversverbond) en de Groep Algemene Uitgevers tegen Tom Kabinet over de auteursrechtelijke aspecten van het doorverkopen van tweedehands ebooks heeft de Rechtbank Den Haag een viertal prejudiciële vragen geformuleerd voor het Europese Hof van Justitie teneinde (definitief?) de vraag te beantwoorden of tweedehands ebooks in het auteursrecht hetzelfde zijn als tweedehands papieren boeken.

Afgelopen zomer (juli 2017) hield de Rechtbank Den Haag de door de Mediafederatie en GAU aangespannen bodemprocedure tegen Tom Kabinet aan om eerst een uitspraak te krijgen van het Europese Hof van Justitie over de vraag of auteursrechthebbenden wel of niet zeggenschap hebben over verkochte ebookexemplaren. Acht maanden later zijn deze zogeheten prejudiciële vragen goedgekeurd door alle partijen en naar het Europese Hof van Justitie verstuurd.

Maar hoe zat het ook al weer?

Op 19 juni 2014 begon Tom Kabinet met hun ebookmarktplaats voor tweedehands ebooks. Via tomkabinet.nl werd de mogelijkheid geboden aan consumenten om hun (legaal gekochte) ebooks te uploaden en te verkopen. Tom Kabinet onderbouwde dit juridisch door zich te baseren op het UsedSoft/Oracle arrest van het Europese Hof van Justitie om het distributierecht van ebooks (ook) als uitgeput te beschouwen.

Dit betekent dat volgens Tom Kabinet een auteursrechthebbende geen zeggenschap meer heeft over de verdere verspreiding van een werk dat hij of zij zelf op de markt heeft gebracht. Net zoals dat bijvoorbeeld voor fysieke exemplaren van boeken geldt: een rechthebbende bepaalt hoe zijn of haar boek op de markt wordt gebracht maar heeft geen zeggenschap meer over de verkochte exemplaren van dat boek. Als jij dus een boek koopt mag jij het zonder verdere toestemming weggeven, doorverkopen of vernietigen. In een eerder artikel ben ik hier al uitvoerig op in gegaan.

Kort geding

Nog geen week later werd Tom Kabinet door het toenmalige Nederlands Uitgeversverbond (mede namens de Groep Algemene Uitgevers (GAU)) gesommeerd de activiteiten te staken. Tom Kabinet weigerde gehoor aan te geven aan de sommatie en dus stonden beide partijen 10 juli 2014 voor de kortgedingrechter bij de rechtbank Amsterdam. Op 21 juli 2014 oordeelde de rechter dat Tom Kabinet door mocht gaan met de activiteiten en de site, deels omdat de NUV de argumenten van Tom Kabinet niet voldoende kon weerleggen maar vooral omdat het NUV nooit op zoek is gegaan naar een (constructieve) oplossing. En dat rekende de rechter het NUV sterk aan.

Hoger beroep

Naar een constructieve oplossing en samenwerking met Tom Kabinet werd nog steeds niet gezocht door het NUV, bleek uit de reactie van (toenmalige) voorzitter Geert Noorman in Boekblad. Het NUV ging 15 augustus 2014 in hoger beroep en 25 november bepleitten beide partijen wederom hun zaak bij het Hof in Amsterdam.

Behalve een herhaling van de (juridisch) inhoudelijke argumenten bracht het NUV daar ook een dossier ter tafel dat aantoonde dat er grote hoeveelheden illegale ebooks werden verhandeld via Tom Kabinet door slechts een gering aantal personen. Dat was absoluut een valide punt want elke bezoeker van de site kon moeiteloos tientallen boeken vinden die zelfs nooit als ebook uitgegeven waren in Nederland en tja, die mag je natuurlijk sowieso niet doorverkopen. Hoe je het ook wendt of keert, Tom Kabinet leek niet veel maatregelen te nemen om het doorverkopen van dergelijke ebooks te ontmoedigen.

Op 20 januari 2015 kwam de uitspraak van het Hof. Op bijna alle punten met betrekking tot het auteursrecht volgde het Hof de eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter en werden de vorderingen van het NUV afgewezen. Inhoudelijk constateerde het Hof dat het UsedSoft arrest van het Europese Hof van Justitie weliswaar ruimte lijkt te bieden voor het doorverkopen van (het gebruiksrecht van) ebooks maar dat er nog veel onduidelijkheid bestaat of het Europese Hof van Justitie dit ook echt van toepassing zou verklaren op ebooks. Het Hof deed daarom ook geen inhoudelijke uitspraak maar verwees, zoals verwacht, naar de mogelijkheid om een bodemprocedure te starten over dit exacte vraagstuk of om prejudiciële vragen (vragen om uitleg) hierover te stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Het doorverkopen van illegale ebooks kon echter niet door de beugel en daar stak de rechter wel een stokje voor. Tom Kabinet werd gesommeerd alle activiteiten te staken die (konden) leiden tot het aanbieden en doorverkopen van illegaal gedownloade ebooks. Iets dat Tom Kabinet ook deed en aanleiding was voor een complete herziening van de site naar Tom’s Leesclub waar alleen legale ebooks aangeboden en tweedehands doorverkocht werden.

Tot op de bodem(procedure) uitzoeken

In juli 2017, ruim 2,5 jaar na het hoger beroep, stonden de partijen wederom voor de rechter in Den Haag en begon de bodemprocedure waarin NUV en GAU aanstuurden om tot recht te laten verklaren dat voor het doorverkopen van (legale en) betaalde ebooks toestemming nodig is van de rechthebbenden. Daarmee zou Tom Kabinet structureel inbreuk maken op de auteursrechten van de bij het NUV en GAU aangesloten auteurs.

En om iets specifieker te zijn stelt NUV/GAU zich enerzijds op het standpunt dat Tom Kabinet door het aanbieden van ebooks via de website een mededeling aan het publiek doet als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Europese auteursrecht-richtlijn 2001/29/EG. Iets waarvoor ze geen toestemming hebben van de auteursrechthebbenden. Anderzijds ligt de focus op het kopiëren van de ebooks op de servers van Tom Kabinet zodra een boek aangeschaft (en aan de site verkocht) wordt. Ook hiervoor zou toestemming vereist zijn van de rechthebbenden.

In de uitspraak stelde de Rechtbank allereerst vast dat de vorderingen van het NUV en GAU bekeken moeten worden vanuit de Auteursrechtrichtlijn (en niet de Softwarerichtlijn). Vervolgens wordt door de rechtbank gekeken naar het eerdere Svensson arrest van het Europese Hof waarin het uitgebreid ging over de definitie van een mededeling aan het publiek. Aangezien de (volledige) ebooks niet breed beschikbaar worden gesteld – het ene exemplaar kan maar door één koper bekeken worden – ging de rechter niet mee in de vordering van het NUV/GAU.

Het kopiëren van ebooks door het downloaden van door Tom Kabinet zelf gekochte ebooks zag het Hof ook niet als een issue aangezien dan elke verkoop van ebooks een inbreukmakende handeling zou opleveren. Immers, er wordt per definitie een kopie van een bestand op de computer van de koper geplaatst. Maar bij de vraag of het wel een overweging is als een downloadlink wordt ‘verkocht’ aan Tom Kabinet – waarbij er dus een extra kopie gemaakt wordt – is de beantwoording afhankelijk van de vraag of het distributierecht bij ebooks nou wel of niet uitgeput is. Is het distributierecht uitgeput zoals dat ook voor fysieke exemplaren geldt? Dan zou het geen probleem zijn om een kopie te maken van een legaal aangeschaft exemplaar als dat betekent dat daarmee ook het eigenaarschap wordt overgedragen (en de oorspronkelijke eigenaar zijn eigen exemplaar vernietigt).

Is het distributierecht niet uitgeput? Dan is er inderdaad toestemming nodig van de rechthebbenden om je legale exemplaar verder te verspreiden en door te verkopen.

Uitputting van het distributierecht

En daarmee kwam het centrale vraagstuk uit de uitspraak uit het hoger beroep van het kort geding opnieuw op tafel. Tom Kabinet claimt dat het distributierecht is uitgeput na de eerste verkoop conform het UsedSoft arrest terwijl NUV/GAU stellen dat zelfs die eerste verkoop geen distributiehandeling is omdat er helemaal geen eigendomsrechten worden overdragen. Laat staan dat die rechten uitgeput kunnen zijn na die eerste verkoop.

Het NUV wist de rechter het verschil echter niet goed uit te leggen tussen het verkrijgen van een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd op een gekocht ebook en een eigendomsoverdracht van een exemplaar van een ebook. Dat verbaasde mij niet echt want dat onderscheid kan ik ook niet maken en lijkt vooral een argument te zijn wat alleen maar in het voordeel van uitgevers wordt uitgelegd door hen zelf. Zo lang je een gekocht ebook niet verder verspreid als consument zijnde mag je het gerust als je bezit beschouwen maar zodra je het wilt delen of verder verkopen dan blijkt er ineens een gebruiksrecht te hangen aan je gekochte exemplaar.

Los van mijn mening is het twistpunt uiteindelijk of het distributierecht van toepassing is op digitale (kopieën van) werken. En ook al vinden zowel Tom Kabinet als het NUV/GAU dat de bestaande wetgeving en uitspraken van het Europese Hof van Justitie duidelijk genoeg zijn, de Rechtbank Den Haag zag dat anders en wilde het Europese Hof van Justitie gericht prejudiciële vragen stellen over het distributierecht op ebooks. Zoals de rechtbank van Amsterdam al in het hoger beroep had aangegeven dus.

De Rechtbank Den Haag constateerde mijns inziens helemaal terecht dat het Europese Hof van Justitie nog geen eenduidige uitspraak gedaan heeft over de vraag of het distributierecht van toepassing is op ebooks. Sterker nog, in het VOB arrest over het uitlenen van ebooks van november 2016 lijkt het Europese Hof zich ingespannen te hebben om er GEEN expliciete uitspraak over te doen. Het kunnen uitlenen van boeken door bibliotheken is namelijk gebaseerd op hetzelfde principe van distributierecht maar het Europese Hof wist een uitspraak te doen over het mogen uitlenen van ebooks door bibliotheken zonder zich uit te spreken over de toepasbaarheid van het distributierecht op ebooks.

De prejudiciële vragen aan het Europese Hof

Gisteren, 28 maart 2018, heeft de rechtbank met instemming van Tom Kabinet, Mediafederatie en GAU de definitieve prejudiciële vragen geformuleerd om voor te leggen aan het Europese Hof (uitspraak):

1. Dient artikel 4 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd dat onder ‘elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan door verkoop of anderszins’ als daar bedoeld mede is te verstaan het op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van e-books (zijnde digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken) tegen een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding verkrijgt die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk?

Artikel 4 van de Auteursrechtrichtlijn gaat over distributierecht en lid 1 beschrijft: De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan, door verkoop of anderszins, toe te staan of te verbieden.

Oftewel de vraag aan het Europese Hof luidt: is het distributierecht uberhaupt van toepassing op verkochte ebooks?

2. Indien vraag 1 bevestigend moet worden beantwoord, is het distributierecht met betrekking tot het origineel of kopieën van een werk als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Auteursrechtrichtlijn in de Unie uitgeput, wanneer de eerste verkoop of andere overdracht van dat materiaal, waaronder hier is te verstaan het op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van e-books (zijnde digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken) tegen een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding verkrijgt die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk, in de Unie geschiedt door de rechthebbende of met diens toestemming?

Artikel 4, lid 2 stelt: Het distributierecht met betrekking tot het origineel of kopieën van een werk is in de Gemeenschap alleen dan uitgeput, wanneer de eerste verkoop of andere eigendomsovergang van dat materiaal in de Gemeenschap geschiedt door de rechthebbende of met diens toestemming.

Oftewel, als het distributierecht van toepassing is op ebooks, is het distributierecht op een gekocht en gedownload exemplaar uitgeput na de eerste verkoop conform de criteria uit de Auteursrechtrichtlijn?

3. Dient artikel 2 van de Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd, dat een overdracht tussen opvolgende verkrijgers van het rechtmatig verkregen exemplaar waarvan het distributierecht is uitgeput, een toestemming voor de daar bedoelde reproductiehandelingen inhoudt, voor zover die reproductiehandelingen noodzakelijk zijn voor een rechtmatig gebruik van dat exemplaar en, zo ja, welke voorwaarden gelden daarbij?

Artikel 2 gaat over het reproductierecht en stelt: De lidstaten voorzien ten behoeve van: a) auteurs, met betrekking tot hun werken,(…) in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.

Als het distributierecht op een gekocht en gedownload exemplaar uitgeput is, en het exemplaar wordt overdragen aan een volgende eigenaar, is er dan toestemming nodig voor het mogen kopiëren van dat ebook teneinde dat exemplaar dus te kunnen overdragen?

Oftewel, is er toestemming van de rechthebbenden nodig om het ebook te kunnen verkopen aan een ander aangezien dit per definitie een kopie oplevert van het origineel (ook al is het distributierecht uitgeput). Dit is het standpunt van de Mediafederatie en de GAU namelijk.

4. Dient artikel 5 van de Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd dat de auteursrechthebbende zich niet meer kan verzetten tegen de voor een overdracht tussen opvolgende verkrijgers noodzakelijke reproductiehandelingen van het rechtmatig verkregen exemplaar ter zake waarvan het distributierecht is uitgeput en, zo ja, welke voorwaarden gelden daarbij?

Artikel 5 van de Auteursrechtrichtlijn is een uitgebreid artikel over de restricties die aan die reproductierechten uit artikel 2 (kunnen) worden gesteld:

1. Tijdelijke reproductiehandelingen, als bedoeld in artikel 2, die van voorbijgaande of incidentele aard zijn, en die een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procédé en die worden toegepast met als enig doel: a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of b) een rechtmatig gebruik van een werk of ander materiaal mogelijk te maken, en die geen zelfstandige economische waarde bezitten, zijn van het in artikel 2 bedoelde reproductierecht uitgezonderd.

2. De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op het in artikel 2 bedoelde reproductierecht stellen ten aanzien van: (…) b) de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privé-gebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, mits de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het al dan niet toepassen van de in artikel 6 bedoelde technische voorzieningen op het betrokken werk of het betrokken materiaal;(…)

5. De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad.

Artikel 5 geeft dus eigenlijk antwoord op de derde prejudiciële vraag omdat het kopiëren van een ebook teneinde het te kunnen verkopen toegestaan kan zijn aangezien het de enige manier is dat exemplaar te kunnen overhandigen naar een nieuwe eigenaar. Het artikel is echter normaliter bedoeld om het tijdelijk kopiëren, zoals dat bijvoorbeeld in de cache van een browser gebeurt, te regelen en de rechtbank wil dit toetsen. Vooral omdat lid 5 ruimte laat voor het argument dat het verkopen van tweedehands ebooks de normale exploitatie schaadt. Daar staat overigens weer tegenover dat als het distributierecht uitgeput is, de verkoop van tweedehands ebooks onderdeel uitmaakt van de normale exploitatie, net zoals dat voor fysieke boeken geldt.

Deze laatste vraag aan de Europese rechter toetst dus feitelijk definitief of rechthebbenden nog iets te zeggen hebben over verkochte ebooks.

En nu?

Nu is het wachten tot het Europese Hof van Justitie deze zaak op de rol zet en antwoord gaat geven. Dat zal minimaal nog een jaar duren en die termijn kan ook nog beïnvloed worden als de herziene Europese Auteursrechtrichtlijn tussentijds in werking gaat treden. Dan is de kans aanwezig dat we nog langer zullen moeten wachten op uitsluitsel op de vraag wie nou eigenlijk de eigenaar is van gekochte ebooks.

Jij die de ebooks gekocht heeft of nog steeds de uitgever? Hoe dan ook, het zal geen uitspraak zonder consequenties worden. Besluit het Hof dat het distributierecht van ebooks uitgeput is na verkoop, dan komt het aanbrengen van DRM en watermerkbeveiliging ook ter discussie te staan. Is er sprake van een levenslang gebruiksrecht waarbij rechthebbenden zeggenschap houden? Dan kun je rechthebbenden gaan aanspreken op garanties of het leveren van slechte producten.

Ik vrees dat het Europese Hof een formulering gaat vinden waarmee men vakkundig dergelijke consequenties weet te vermijden dus we hebben sowieso het laatste hoofdstuk in deze kwestie nog niet gelezen.

#

Tweetweekoverzicht week 4 2018: Playboy en linken naar foto’s, ISNI, Google audioboeken en Apple vernieuwt hun ebooks app

vakblog tweetweekoverzicht
Elke week maak ik een tweetweekoverzicht waarin ik alsnog stil sta bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.

Playboy klaagt website aan voor linken naar foto’s

Vorig jaar schreef de site Boing Boing over een galerij van (alle) Playmate centerfolds (die ooit in het blad hebben gestaan door de decennia heen) en linkte daar vervolgens ook naar toe. Die galerij was door iemand op de fotowebsite Imgur gezet en verdween – niet verrassend – bijna net zo snel als dat die er geplaatst was.

Playboy was ‘not amused’ maar heeft nu een rechtszaak aangespannen tegen Boing Boing waarin ze de site beschuldigen van inbreuk op hun auteursrechten door te linken naar die galerij.

Wellicht dat ze zich gesterkt voelen door de uitspraken die het Europese Hof deed over het linken naar illegaal geuploade (Playboy) foto’s door Geenstijl maar het lijkt meer een poging te zijn om een hele specifieke casus met specifieke uitspraak – onder Europees recht – toepasbaar te krijgen zodat Amerikaanse bedrijven letterlijk websites kunnen aanklagen als er gelinkt wordt naar (mogelijk) auteursrechtelijk beschermd materiaal. En aangezien 99,9% van de content (natte vinger inschatting) op internet auteursrechtelijk beschermd is zou een veroordeling ernstige gevolgen kunnen hebben voor de vrijheid op het internet.

In Amerika kan een website zich echter beroepen op fair use – iets dat niet bestaat in het Europese recht – en dat is precies wat Boing Boing doet. Het is bijna ondenkbaar dat een rechter journalisten, onderzoekers en burgers zal gaan verbieden om te linken naar content maar goed, het zal de eerste keer niet zijn dat er rare dingen in Amerika gebeuren.

ISNI is het wel

Zo hoor je nooit iets van ISNI – het international standard name identifier voor het identificeren van miljoenen auteurs, artiesten en andere personen die bijdragen leveren aan creatieve werken – en zo meerdere keren in een week.

In het hoger onderwijs/onderzoekswereld gaat ISNI het bestaande Nederlandse DAI (digitale auteur identifier) vervangen waarmee onderzoekers en wetenschappelijke auteurs geïdentificeerd worden en moet je dat vooral niet verwarren met ORCID wat de internationale identifier is voor onderzoekers. Al vind ik die verwarring niet raar.

Daar waar ORCID dus bedoeld is voor onderzoekers beoogt ISNI de standaard te zijn voor het uniek identificeren van alle makers. Volgens de ISNI website zijn er inmiddels 9,5 miljoen identifiers uitgegeven waarvan 8,8 miljoen individuen en 700.000 organisaties. Binnen die 8,8 miljoen individuen zijn er maar liefst 2,6 miljoen onderzoekers.

Afgelopen week kondigde echter ook YouTube aan samen te gaan werken met ISNI waarin (ook) artiesten en schrijvers een ISNI identifier krijgen. Dat zou het aanzienlijk makkelijker moeten maken om werken aan de correcte makers toe te wijzen op het internet en natuurlijk ook om handhaving van auteursrechten te verbeteren.

Hoe je als Nederlandse auteur, schrijver, artiest of onderzoeker aan een ISNI identifier kunt komen is me niet duidelijk. Op de site van ISNI staat de KB als registration agency vermeld maar daar zijn ze sinds 1 januari van dit jaar mee gestopt volgens mij. Het lijkt er op dat ik er voorlopig geen eentje kan aanvragen om mezelf te onderscheiden van die andere (Zweedse) Raymond Snijders wiens publicaties ik soms aantref tijdens een ego google search :)

Google verkoopt audioboeken

Het gerucht ging al een weekje rond maar dat bleek te kloppen toen afgelopen dinsdag de Google Books sectie van de Google Play Store werd uitgebreid met audioboeken. Jawel, je kunt nu dus losse titels kopen als audioboek in de Play Store en beluisteren via de website of de Play Books app die daarvoor ook een update heeft gekregen op Android en iOS.

Het Nederlandstalige aanbod lijkt heel beperkt te zijn (ik kon de Nederlandse versies van de Harry Potter boeken vinden hoewel ik de Stephen Fry versies zou aanraden maar goed) maar helaas is er geen goede manier om er achter te komen wat er allemaal meer is. Google is dan misschien wel de koning van de zoekmachines maar een fatsoenlijke webwinkel maken waar je behalve een zoekbalk ook nog de inhoud kunt ontdekken op een andere manier, vergeet het maar. Er valt ook niets te sorteren op taal (of prijs) dus je vindt bijna alleen maar Engelstalige titels. Die qua prijs nauwelijks of niet kunnen concurreren met wat Audible biedt.

Die laatste heeft meer en betere apps voor het beluisteren van audioboeken dus persoonlijk denk ik dat Google nog een lange weg te gaan heeft als ze van audioboeken (of ebooks trouwens) een succes willen maken. Maar een beetje concurrentie kan geen kwaad natuurlijk.

Apple vernieuwt hun ebooks app en store?

Over geruchten gesproken: in een vroege versie van de iOS 11.3 update die aan ontwikkelaars is verspreid lijkt de iBooks app vervangen te zijn door een vernieuwde versie die nu ‘Books’ heet. Apple lijkt op het punt te staan om zowel de app als de achterliggende iBook Store (als onderdeel van de iTunes app/Store) grondig te herzien.

Of ze daarmee ook meer prioriteit gaan geven aan het produceren van geoptimaliseerde ‘Enhanced Editions’ boeken – zoals de fraaie set van George R.R. Martin boeken – valt nog te bezien natuurlijk maar ook al heb een broertje dood aan dat gesloten ecosysteem van Apple, ik moet toegeven dat dit soort ebooks wel wat toevoegen.

En verder nog …

Ik vroeg na bij Lemniscaat of er ebooks van Thea Beckman op stapel stonden en hoewel dat niet zo was was ik niet de eerste met deze vraag. Stuur ook een mailtje als je deze ebooks wilt.

Heb jij ze allemaal gelezen?

#

Tweetweekoverzicht week 33 2017: Geschiedenis van ereaders, Adblock Plus, meer Netflix en RIP Kindle Oasis?

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.
Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.


Een korte geschiedenis van ereaders

De Sony Librie uit 2004 was de allereerste ereader met een e-ink scherm, wist je dat? Maar in Amerika werden ereaders pas populair met de allereerste Kindle die in november 2007 verscheen en die in luttele uren uitverkocht was. Terwijl in Nederland bijna op hetzelfde moment de iLiad op de markt kwam en mijn eerste ereader was.

Op Goodreader verscheen een kort – en bepaald niet uitputtend – overzicht van de tien jaren dat er ereaders bestaan inclusief de ontwikkelingen in de gebruikte e-ink schermen en de snufjes die tegenwoordig aan ereaders zijn toegevoegd.

Einde van de Kindle Oasis?

Toen de Kindle Oasis in april 2016 verscheen wilde ik hem graag kopen maar vond ik bijna 300 euro toch echt te veel geld voor een Kindle ereader als je al een perfect werkende Kindle Voyage hebt. Ik hoopte maar dat Amazon ooit eens een actie zou doen en minstens 50 euro van de prijs af zou doen.

Kennelijk heb ik te lang gewacht want zowel in Amerika als in Nederland (via Amazon.de) is de Oasis niet meer beschikbaar om te kopen. Of het betekent dat Amazon dit jaar nog met een vernieuwde versie van de Oasis gaat uitkomen of dat er een compleet nieuw model in de markt wordt gezet, dat is niet duidelijk.

Het zou niet gek zijn want in november zou Amazon meteen de tiende verjaardag van de Kindle kunnen vieren met een nieuw model.

Duitse mediabedrijven verliezen rechtszaak tegen Adblock Plus

Al jaren proberen Duitse mediamakers en uitgevers Adblock Plus tegen te houden in het blokkeren van (hun) advertenties via de rechter. Met tot nu toe onthutsend weinig resultaat. Nadat uitgeversconcern Axel Springer twee jaar geleden al faalde, hebben nu ook drie grote mediabedrijven van de rechter te horen gekregen dat al hun bezwaren ongegrond zijn. Marktmisbruik, beperking van de persvrijheid en (natuurlijk) inbreuk op het auteursrecht … de rechter veegde het allemaal van tafel en oordeelde dat gebruikers in hun recht staan om advertenties niet te hoeven zien.

(moet je voorstellen … inbreuk maken op het auteursrecht omdat je een advertentie blokkeert. Hoe gek moet het worden?)

Blokkeer dus gerust nog advertenties, beste mensen.

Heb jij Netflix? Je bent niet de enige

Eén op de drie huishoudens heeft een abonnement op Netflix blijkt uit het recente rapport Video behaviour of Dutch Consumers 2017 Q2. Video on demand zit nog steeds in de lift en Netflix is daarbij de grote aanjager.

Het succes van (Amazon) Prime Video blijft uit aldus hetzelfde rapport en dat verbaast me niet want het wordt nauwelijks gepromoot in Nederland en heeft een beperkt aanbod vergeleken met de versies in Amerika of Duitsland. Ook al ben ik er blij mee dankzij de paar exclusieve series die daar op te vinden zijn…

En verder nog …

Ja. Geen geklets maar gewoon ja.

Cassettebandjes zijn terug. Geen idee waarom maar we zullen er mee moeten leven.

Ik zeg, gewoon 1 potje Breakout tegen elkaar spelen en de winnaar krijgt een pot geld!

Tweakers schreef een uitgebreide vergelijking tussen de Kindle Voyage en de Aura H2O Edition 2.
#

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top